สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และความคิดเห็นต่อข้อคิดเห็น ร่างประกาศ กสทช. เรื่องการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน พ.ศ. …

สร้างโดย   - admin NBTC

Download

  • ร่างประกาศ-กสทช-(แก้ไข).pdf
  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ.pdf