สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างหลักเกณฑและวิธีการนําค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากภารกิจด้านโทรคมนาคมเพื่อประโยชนสาธารณะมาหักลดหย่อนจากรายได้ที่ต้องจัดสรรเพื่อนําไปใช้ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (ค่า USO)

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download