รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการยกร่างกฎหมายอวกาศและกิจการดาวเทียม

สำนักบริหารคลื่นความถี่ โทร. 4158

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download