รายงานการศึกษา แนวทางการกำหนดเพดานการถือครองคลื่นความถี่ (Spectrum Caps)

สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.)

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download