สรุปมติที่ประชุม กทค. 1/2560

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
ครั้งที่ 1/2560
วันพุธที่ 11 มกราคม 2560
ณ  ห้องประชุมชั้น 12 อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
_______________________________
 

สร้างโดย   - mahittee jukrabath

Download

  • รายงานการประชุม-กทค-ครั้งที่-1-2560.pdf