สรุปมติที่ประชุม กสท. 17/2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ครั้งที่ 17/2559
วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเอ็กซิมแบงค์

Download

Create by  - 2fellows  admin (10/5/2016 12:33:54 PM)