สรุปมติที่ประชุม กสท. 12/2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ครั้งที่ 12/2559
วันพุธที่ 20 เมษายน 2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเอ็กซิมแบงค์

Download

  • รายงานการประชุม-12-59.pdf

Create by  - 2fellows  admin (8/4/2016 12:18:37 PM)