สรุปมติที่ประชุม กสท. 5/2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

ครั้งที่ 5/2559

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเอ็กซิมแบงค์

Download

Create by  - 2fellows  admin (6/7/2016 4:43:08 PM)

Download