การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1740 – 1785 MHz/1835 – 1880 MHz

ด้วย กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1740 – 1785 MHz/1835 – 1880 MHz และแนวทางการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยให้สำนักงาน กสทช. นำร่างประกาศฯ ดังกล่าวไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชน ต่อไป

สำนักงาน กสทช. จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1740 – 1785 MHz/1835 – 1880 MHz โดยสามารถนำส่งแบบแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ในช่องทาง ดังนี้

1) ทาง e-mail: [email protected]
 2) ทางโทรสาร: 0 2278 5316
3) นำส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ดังนี้
สำนักงาน กสทช. (สำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม)
เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ทั้งนี้ กำหนดการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
 

Download

  • 1-ร่างหลักเกณฑ์-1800-MHz.pdf
  • 2-เอกสารประกอบรับฟังความเห็น-1800-MHz.pdf
  • 3-ประเด็นรับฟังความเห็น-1800-MHz.docx
  • 4-แบบตอบรับ.docx

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/14/2017 4:26:24 PM)