มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 2564 (มาตรการสำหรับบุคคลภายนอกที่ต้องการมาติดต่องาน ณ สำนักงาน กสทช.

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (9/1/2021 3:04:46 PM)