กสทช. ครบรอบวันสถาปนา 3 ปีมุ่งมั่นดำเนินการตามภารกิจจัดสรรและบริหารคลื่นความถี่ ดำเนินการประเทศไปสู่การสื่อสารในระบบดิจิตอล เปลี่ยนผ่านไปสู่โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล คุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) กล่าวว่า ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557 นี้ เป็นวันครบรอบการสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครบ 3 ปี และ คณะกรรมการ กสทช. จำนวน 11 คนได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กสทช. โดยมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการสื่อสารของประเทศ   เนื่องจาก กสทช. เป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 อันเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นให้เป็นไปตามมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ที่บัญญัติไว้ว่า “คลื่นความถี่ ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ
    โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา กสทช. ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้อำนาจหน้าที่ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย และแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่พร้อมตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(พ.ศ.2555-2559) และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม (พ.ศ.2555-2559) ดำเนินการคุ้มครองผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กรณีการสิ้นสุดสัญญาสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่คลื่นถี่ 1800 เมกกะเฮิร์ตซ์ให้ได้ใช้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันได้ดำเนินการตามกรอบระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านจากโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ     แอนะล็อกไปสู่โทรทัศน์ระบบดิจิตอลของประเทศไทย ซึ่งความคืบหน้าจนถึงขณะนี้ ได้บริษัทผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแล้ว 42 บริษัท และกำหนดวันแจกคูปองล็อตแรกใน 21 จังหวัดผ่านทางไปรษณีย์ตอบรับถึงบ้านใน 4.645 ล้านครัวครัวเรือน ในวันที่ 10 ต.ค. 2557 โดยประชาชนสามารถนำคูปองไปแลกตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 2557 สำหรับล็อตที่ 2 ใน 21 จังหวัดสำนักงาน กสทช. จะแจ้งให้ประชาชนทราบอีกครั้งว่าจะแจกในพื้นที่ใดบ้าง ซึ่งคาดว่าจะแจกได้ภายในเดือน พ.ย. 2557 รวมในปีนี้จะแจก 42 จังหวัด และจะแจกจนครบ 77 จังหวัดภายในปี 2558
    นอกจากนั้น ในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มีการการตั้งศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุและโทรทัศน์ที่ผิดกฎหมาย สำนักงาน กสทช. ขึ้นเพื่อตรวจสอบเนื้อหาที่จะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค และได้ดูแลในส่วนของรายการที่มีปัญหาเรื่องความเหมาะสมของรายการ ได้กำหนดเนื้อรายการที่คนไทยควรต้องดูผ่านช่องรายการฟรีทีวี Must Carry และ Must Have เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ ในด้านกิจการโทรคมนาคมมีการดูแลตรวจสอบคุณภาพสัญญาณให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 2.1 GHz ตามที่ กสทช. กำหนดอัตราค่าบริการโทรศัพท์ด้วยการกำหนดอัตราขั้นสูงไม่เกินนาทีละ 99 สตางค์ และกำหนดให้อัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คลื่นความถี่ 2.1 กิกกะเฮิร์ตซ์ ต้องลดลงจากเดิม 15% อยู่เป็นประจำทุกเดือน รวมถึงการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีที่เกิดปัญหา อาทิ กรณีบิลช็อคจากการโหลดไอเท็มในเกมคุกกี้รัน เป็นต้น
    ในอนาคต กสทช. จะดำเนินการสานต่อภารกิจเพื่อให้บรรลุผลของการจัดตั้งองค์กรอิสระ นั่นคือการปฏิบัติตามเจตจำนงของกฎหมายในการจัดตั้งองค์กร จัดสรรคลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐ ประเทศชาติ ประชาชน ทั้งในส่วนกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า  ในวันสถาปนา กสทช. นี้  ในส่วนพิธีการ  สำนักงาน กสทช. ได้จัดพิธีถวายราชสักการะและบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระรูปจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช และพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน  และสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล  โดยมี กสทช. 6 ท่าน และคณะผู้บริหารสำนักงานกสทช. พร้อมด้วยพนักงาน ลูกจ้าง ร่วมประกอบพิธี
    จากนั้นได้จัดบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน อุทิศถวายพระราชกุศลและพระกุศล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช และพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน และอุทิศกุศลแด่บรรพชนด้านวิทยุและการสื่อสารโทรคมนาคม  โดยจะเสร็จพิธีการทั้งหมดจะเป็นไปอย่างเรียบง่ายและเสร็จในเวลาครึ่งวัน

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/10/2016 2:34:43 PM)