กสทช. เห็นชอบร่างประกาศ QoS บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง เน้นบริการมือถือเพื่อเร่งกำกับดูแลให้บริการมีคุณภาพสัญญาณดีขึ้น พร้อมนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง  ปรับปรุงแก้ไขจากประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทเสียง  และแนวทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปตามที่สำนักงานฯ เสนอ   เพื่อนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อไป   โดยร่างประประกาศฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลคุณภาพบริการโทรคมนาคมประเภทเสียง  และเป็นเครื่องมือช่วยกำกับดูแลผู้ประกอบการเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับบริการที่มีคุณภาพ  โดยสาระสำคัญประกอบด้วยการปรับ แก้ไข และเพิ่มใหม่ในส่วนของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ดังนี้  ปรับแก้ไขเฉพาะ “การวัด” ในส่วนค่าชี้วัดคุณภาพบริการที่ได้บังคับใช้อยู่แล้วสองตัว คือ อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Successful call ratio) กรณีที่เป็นการโทรศัพท์ภายในโครงข่ายของผู้ประกอบการเดียวกัน  อัตราส่วนการเรียกสำเร็จ (Successful call ratio) กรณีที่เป็นการโทรข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ อีกทั้งยัง มีการปรับในส่วนค่าชี้วัดคุณภาพบริการในส่วนของอัตราข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการเรียกเก็บค่าบริการและระยะเวลาที่ต้องรอในการขอใช้บริการดูแลลูกค้าจากศูนย์ตอบรับโทรศัพท์ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันเช่นกัน นอกจากนั้นร่างประกาศฉบับนี้ยังมีการเพิ่มค่าชี้วัดคุณภาพบริการอีก 5 ตัว ได้แก่ 1.อัตราส่วนของกรณีที่สายหลุด (Drop Call Rate) ข้ามโครงข่ายต่างผู้ประกอบการ (off-net)  2.ร้อยละของจำนวนครั้งที่สถานีฐาน (Base Station) ไม่สามารถให้บริการได้ ติดต่อกันเกิน 3 ชั่วโมงใน 1 เดือนของสถานีฐานทั้งหมด (network unavailability)  3.ร้อยละของจำนวนครั้งที่สถานีฐาน (Base Station) ที่หยุดทำงานสะสมเกินกว่า 24 ชั่วโมงภายใน 1 เดือน (Worst case BTS outage in a month)  4.ร้อยละของเวลารวมที่ทุกสถานีฐาน (Base Station) ไม่สามารถให้บริการได้ใน 1 เดือนของเวลาที่ต้องให้บริการทั้งหมด (Cumulative outage time in a month) และ 5.คุณภาพของเสียง (Mean Opinion Score (MOS))


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 11:48:05 AM)