กสทช. ได้ข้อสรุปวิธีคำนวณอัตราค่าบริการรองรับตรวจสอบการลดค่าบริการ 3G ใหม่ ลง 15 % แล้ว

 นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ( กสทช.)  กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม ( กทค.)  ได้เห็นชอบวิธีคำนวณอัตราค่าบริการเฉลี่ย ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีมติออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความพี่ IMT ย่าน 2 .1 GHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่3   โดยอัตราค่าบริการเฉลี่ยดังกล่าวแบ่งเป็น อัตราค่าบริการประเภทเสียง  Voice คิดเฉลี่ยเป็นนาที อัตราค่าบริการประเภทข้อมูล SMS MMS คิดเฉลี่ยเป็นข้อความ และ Internet คิดเฉลี่ยเป็นเมกกะไบต์  

               อัตราค่าบริการเฉลี่ยที่กำหนดขึ้นนี้จะใช้ในการตรวจสอบค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G ใหม่ (3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz) ว่าลดลง 15 % หรือไม่   เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยทุกสิ้นเดือนผู้ให้บริการต้องส่งแพคเกจที่เปิดให้บริการในเดือนนั้นมาให้ กสทช. พิจารณา ก็จะใช้ในการคำนวณ ว่าค่าบริการดังกล่าวลดลง 15 เปอร์เซ็นต์จริงหรือไม่   ถ้าไม่มาตรการบังคับก็จะเริ่มตั้งแต่การมีหนังสือเตือนไปยังบริษัทเพื่อให้ปรับลดราคาลงตามขั้นตอนต่อไป  

               ทั้งนี้สืบเนื่องจากการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications – IMT) ย่าน 2.1 ได้กำหนดเงื่อนไขข้อ 16 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 และผู้บริโภค    โดย กทค. ได้กำหนดเงื่อนไขซึ่งสอดคล้องกับแถลงการณ์เจตนารมณ์ต่อสาธารณชนในการคุ้มครองผู้ใช้บริการของทั้ง 3 บริษัทว่า   ผู้รับใบอนุญาตต้องกำหนดอัตราค่าบริการให้เป็นธรรม สมเหตุสมผลและไม่เอาเปรียบผู้บริโภค   โดยในการเปิดให้บริการผู้รับใบอนุญาตจะต้องกำหนดอัตราค่าบริการที่ลดลงโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของอัตราค่าบริการเฉลี่ยของบริการประเภทเสียง (voice) และบริการที่ไม่ใช่ประเภทเสียง (non-voice) ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ จนกว่าคณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น  การกำหนดอัตราค่าบริการเฉลี่ยนี้จะเป็นพื้นฐานรองรับให้มาตรการดังกล่าวให้เป็นจริงเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 11:57:37 AM)