การประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz เริ่มแล้ว คาดเงินเข้ารัฐแน่นอน 75,654 ลบ.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า บรรยากาศการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคัก แม้จะมีผู้ประกอบการ 1 รายที่เข้าร่วมการประมูล คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN)
ซึ่งทาง AWN ได้เดินทางมาลงทะเบียนและเข้าร่วมพิธีเปิดการประมูลตามกำหนดการที่วางไว้โดยการประมูล
รอบแรกได้เริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น.

    สำหรับขั้นตอนการประมูลในวันนี้ ผู้เข้าร่วมการประมูลต้องเคาะยืนยันราคาตั้งต้น 75,654 ล้านบาท
หนึ่งครั้ง จึงจะถือเป็นผู้ชนะการประมูล คาดว่าใช้เวลาประมูลไม่เกิน 20 นาที จากนั้นจะมีการประชุมของคณะกรรมการธรรมาภิบาลการประมูลคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz และจะมีการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพื่อรับรองผลการประมูลในวันเดียวกัน

    เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า การประมูลในครั้งนี้ แม้จะมีผู้เข้าร่วมประมูลเพียงรายเดียว แต่กฎกติกายังเป็นไปอย่างเคร่งครัดเหมือนเดิม คือ ผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลเมื่อเข้าห้องประมูลแล้วจะไม่สามารถออกนอกพื้นที่ที่กำหนดได้จนกว่าจะสิ้นสุดการประมูล ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตให้ผู้แทนผู้เข้าร่วมประมูลออกจากพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งหากมีการออกจากห้องประมูลจะไม่อนุญาตให้กลับเข้าห้องประมูลได้อีก ซึ่งเป็นกฎของการประมูลที่ต้องหลีกเลี่ยงการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น โดยในส่วนของอาหาร เครื่องดื่ม ของว่าง และสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักงาน กสทช. ได้จัดเตรียมให้ผู้เข้าร่วมประมูลในห้องประมูลเรียบร้อยแล้ว

    ทั้งนี้ กสทช. จะออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามให้แก่ผู้ชนะการประมูลภายหลังจากผู้ชนะการประมูลได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาตอย่างครบถ้วน ถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประมูล กรณีที่ผู้ชนะการประมูลไม่ดำเนินการตามเงื่อนไข จะถูกริบหลักประกันการประมูล 3,783 ล้านบาท และชำระค่าเสียหายเพิ่มไม่น้อยกว่า 11,348 ล้านบาท นอกจากนั้นผู้ผิดเงื่อนไขหรือผู้ที่มีความเกี่ยวโยงกันจะไม่สามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคมใดๆ ได้ต่อไป

Create by  - 2fellows  admin (6/7/2016 12:17:12 PM)