คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) จัดการประมูลฯ ทีวีดิจิตอล ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ วันที่ 2 หมวดหมู่ข่าว และเด็ก ชิงอีก รวม 10 ใบอนุญาต

      พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) กล่าวว่า วันที่สองของการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ (27 ธ.ค. 2556) ณ อาคาร CAT Tower บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บางรัก เป็นการประมูลในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ จำนวน 7 ใบอนุญาต ในรอบเช้า 8.00-14.00 น. และหมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว อีก 3 ใบอนุญาต ในรอบบ่าย 14.00-20.00 น.

สำหรับการจัดประมูลในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ มีผู้เข้าร่วมการประมูลทั้งสิ้น 10 ราย ได้แก่ บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด, บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด, บริษัท ไอ-สปอร์ต มีเดีย จำกัด, บริษัท ไทยทีวี จำกัด, บริษัท โพสต์ ทีวี จำกัด, บริษัท 3เอ. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด, บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด, บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด และบริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด โดยกำหนดราคาขั้นต่ำและราคาเริ่มต้นการประมูลไว้ที่  220 ล้านบาท เสนอราคาเพิ่มครั้งละ 2 ล้านบาท  การประมูลในแต่ละหมวดหมู่มีระยะเวลาการประมูล 60 นาที และเมื่อเริ่มการประมูล ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องเสนอราคาครั้งแรกภายใน 5 นาทีแรกของเวลาการประมูล ไม่เช่นนั้น จะถือว่าไม่มีเจตนาเข้าร่วมการประมูล จะถูกตัดสิทธิการเป็นผู้ร่วมการประมูล และจะถูกริบหลักประกันการประมูล กรณีที่ครบ 60 นาทีแล้ว มีจำนวนผู้มีสิทธิชนะการประมูลเกินกว่าจำนวนใบอนุญาต จะทำการขยายเวลาครั้งละ 5 นาที เมื่อได้มีผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูลเท่ากับจำนวนใบอนุญาตก็จะเป็นสิ้นสุดการประมูลฯ  ระบบจะยุติการประมูล

กรณีได้ทำการขยายเวลาแล้ว และไม่มีผู้เสนอราคาเพิ่มจึงทำให้ผู้มีสิทธิชนะการประมูลมากกว่าจำนวนใบอนุญาต ก็จะให้ผู้มีสิทธิชนะการประมูลที่เสนอราคาเท่ากันในอันดับสุดท้ายจับสลากเพื่อหาผู้ชนะการประมูล

ทั้งนี้ ในการประมูลผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถเสนอราคาได้ไม่จำกัดในระหว่างการประมูล โดยระบบจะแสดงสถานะของผู้ประมูลได้แก่ สถานะ ลำดับการมีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล ราคาที่เสนอปัจจุบัน และราคาต่ำสุดของกลุ่มผู้มีสิทธิเป็นชนะการประมูล

พ.อ. ดร. นที ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า ผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ในหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติฯ โดยเริ่มต้นจากผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลผ่านขั้นตอนการตรวจสอบทั้งตัวบุคคลและสัมภาระ รายงานตัวและลงทะเบียน รับบัตรประจำตัว จากนั้นผู้เข้าร่วมการประมูลส่งผู้แทน 1 ท่าน เพื่อร่วมเป็นพยานในการจับสลากเพื่อกำหนดลำดับการจับสลาก และผู้แทนนั้นจะเป็นผู้จับสลากเลือกซองบรรจุหมายเลขห้องประมูลและเลือกซองบรรจุ Username และ Password

จากนั้นเจ้าหน้าที่จัดการประมูลนำผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลเข้าสู่ห้องประมูล เมื่อได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ จึงทำการ Log in เข้าระบบ โดยผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลต้องอยู่ในห้องประมูลตลอดระยะเวลาการประมูล แม้ว่าจะสิ้นสุดสถานะการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลก็ตาม ในกรณีที่ผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลประสงค์จะเข้าห้องน้ำ ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่หน้าห้องประมูล

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลมีปัญหาหรือความต้องการใดๆ เพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่จัดการประมูลที่หน้าห้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะทำการบันทึกลงในแบบบันทึกปัญหาฯ สำหรับกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ขัดข้องระหว่างการประมูล ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่จัดการประมูลที่หน้าห้อง โดยเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกลงใน แบบบันทึกปัญหาฯ และจะแจ้งไปยังห้องควบคุมการประมูลเพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

สำหรับขั้นตอนสุดท้าย เมื่อสิ้นสุดเวลาการประมูลของแต่ละหมวดหมู่ ให้ผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลพิมพ์แบบรับรองราคาสุดท้าย และหน้าจอราคาสุดท้าย เพื่อนำมาส่งคืนต่อเจ้าหน้าที่จัดการประมูลพร้อมกับ ซองพร้อมใบแจ้งหมายเลขห้อง และซองพร้อมใบแจ้ง Username และ Password จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายลงจากห้องประมูลมายังชั้น 1 และให้ผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลลงนามในเอกสาร 3 อย่าง ได้แก่ 1.ใบแจ้ง Username และ Password  2.แบบรับรองราคาสุดท้าย และหน้าจอราคาสุดท้าย และ 3.แบบบันทึกปัญหาฯ เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูล และเมื่อคณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลแล้ว ให้ถือว่าการประมูลสิ้นสุดลง โดยคณะกรรมการจะประกาศรับรองผลการประมูลภายใน 15 วัน นับแต่เมื่อสิ้นสุดการประมูล

Download

  • Press-Release-NBTC-DIGITAL-TV-AUCTION_No-5_NEWS-Pre_-Final-271256.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/15/2016 2:32:40 PM)