คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) จัดการประมูลฯ ดิจิตอลทีวี มิติใหม่อุตสาหกรรมโทรทัศน์ประเทศไทย วันแรก 26 ธันวา 56 หมวดหมู่ HD และ SD

      พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้จัดการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 26 ถึงวันศุกร์ที่ 27 ธ.ค. 2556 ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศไทย อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินของประเทศไทยจากระบบแอนะล็อคไปสู่ระบบดิจิตอล

โดยสถานที่จัดการประมูลทั้งสองวัน จัดขึ้น ณ อาคาร CAT Tower บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บางรัก สำหรับวันนี้ (26 ธ.ค. 2556) ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดประมูลฯ จะมีการจัดการประมูลเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบแรกเป็นการจัดประมูลในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (ทั่วไป HD) จำนวน 7 ใบอนุญาต ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. โดยจะเริ่มการประมูลเวลา     11.00 น. และสิ้นสุดการประมูลเวลา 12.00 น. รอบที่สองเป็นการจัดประมูลในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (ทั่วไป SD) จำนวน 7 ใบอนุญาต ระหว่างเวลา 14.00-20.00 น. โดยจะเริ่มการประมูลเวลา 16.00 น. และสิ้นสุดการประมูลเวลา 17.00 น.

สำหรับการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (ทั่วไป HD) จำนวน 7 ใบอนุญาต ได้กำหนดราคาขั้นต่ำและราคาเริ่มต้นการประมูลไว้ที่ 1,510 ล้านบาท เสนอราคาเพิ่มขึ้นครั้งละ 10 ล้านบาท ส่วนการประมูลในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ (ทั่วไป SD) จำนวน 7 ใบอนุญาต มีผู้เข้าร่วมการประมูล 16 ราย ได้กำหนดราคาเริ่มต้นการประมูล  380 ล้านบาท เสนอราคาเพิ่มครั้งละ  5 ล้านบาท  โดยการประมูลในแต่ละหมวดหมู่มีระยะเวลาการประมูล 60 นาที และเมื่อเริ่มการประมูล ผู้เข้าร่วมการประมูลจะต้องเสนอราคาครั้งแรกภายใน 5 นาทีแรกของเวลาการประมูล ไม่เช่นนั้น จะถือว่าไม่มีเจตนาเข้าร่วมการประมูล จะถูกตัดสิทธิการเป็นผู้ร่วมการประมูล และจะถูกริบหลักประกันการประมูล กรณีที่ครบ 60 นาทีแล้ว  มีจำนวนผู้มีสิทธิชนะการประมูลเกินกว่าจำนวนใบอนุญาต จะทำการขยายเวลาครั้งละ 5 นาที เมื่อได้มีผู้มีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูลเท่ากับจำนวนใบอนุญาตก็จะเป็นสิ้นสุดการประมูลฯ  ระบบจะยุติการประมูล

กรณีได้ทำการขยายเวลาแล้ว และไม่มีผู้เสนอราคาเพิ่มจึงทำให้ผู้มีสิทธิชนะการประมูลมากกว่าจำนวนใบอนุญาต ก็จะให้ผู้มีสิทธิชนะการประมูลที่เสนอราคาเท่ากันในอันดับสุดท้ายจับสลากเพื่อหาผู้ชนะการประมูล

ในการประมูลผู้เข้าร่วมการประมูลสามารถเสนอราคาได้ไม่จำกัดในระหว่างการประมูล โดยระบบจะแสดงสถานะของผู้ประมูลได้แก่ สถานะ ลำดับการมีสิทธิเป็นผู้ชนะการประมูล ราคาที่เสนอปัจจุบัน และราคาต่ำสุดของกลุ่มผู้มีสิทธิเป็นชนะการประมูล

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำหรับการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (ทั่วไป HD) จำนวน 7 ใบอนุญาต ที่จะประมูลรอบเช้าวันนี้ มีผู้เข้าร่วมการประมูล 9 ราย ได้แก่ บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด บริษัท พีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด และบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด

โดยผู้เข้าร่วมการประมูล (Bidder) จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติฯ ดังต่อไปนี้ เริ่มต้นจากผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลผ่านขั้นตอนการตรวจสอบทั้งตัวบุคคลและสัมภาระ รายงานตัวและลงทะเบียน รับบัตรประจำตัว  จากนั้นผู้เข้าร่วมการประมูลส่งผู้แทน 1 ท่าน เพื่อร่วมเป็นพยานในการจับสลากเพื่อกำหนดลำดับการจับสลาก และผู้แทนนั้นจะเป็นผู้จับสลากเลือกซองบรรจุหมายเลขห้องประมูลและเลือกซองบรรจุ Username และ Password

จากนั้นเจ้าหน้าที่จัดการประมูลนำผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลเข้าสู่ห้องประมูล เมื่อได้รับการแจ้งจากเจ้าหน้าที่ จึงทำการ Log in เข้าระบบ โดยผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลต้องอยู่ในห้องประมูลตลอดระยะเวลาการประมูล แม้ว่าจะสิ้นสุดสถานะการเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลก็ตาม ในกรณีที่ผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลประสงค์จะเข้าห้องน้ำ ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่หน้าห้องประมูล

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลมีปัญหาหรือความต้องการใดๆ เพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่จัดการประมูลที่หน้าห้อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะทำการบันทึกลงในแบบบันทึกปัญหาฯ สำหรับกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ขัดข้องระหว่างการประมูล ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่จัดการประมูลที่หน้าห้อง โดยเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกลงใน แบบบันทึกปัญหาฯ และจะแจ้งไปยังห้องควบคุมการประมูลเพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน

นายฐากร กล่าวว่า ขั้นตอนสุดท้าย เมื่อสิ้นสุดเวลาการประมูลของแต่ละหมวดหมู่ ให้ผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลพิมพ์แบบรับรองราคาสุดท้าย และหน้าจอราคาสุดท้าย เพื่อนำมาส่งคืนต่อเจ้าหน้าที่จัดการประมูลพร้อมกับ ซองพร้อมใบแจ้งหมายเลขห้อง และซองพร้อมใบแจ้ง Username และ Password จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลแต่ละรายลงจากห้องประมูลมายังชั้น 1 และให้ผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูลลงนามในเอกสาร 3 อย่าง ได้แก่ 1.ใบแจ้ง Username และ Password  2.แบบรับรองราคาสุดท้าย และหน้าจอราคาสุดท้าย และ 3. แบบบันทึกปัญหาฯ เพื่อยืนยันว่าเป็นผู้แทนผู้เข้าร่วมการประมูล และเมื่อคณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลแล้ว ให้ถือว่าการประมูลสิ้นสุดลง โดยคณะกรรมการจะประกาศรับรองผลการประมูลภายใน 15 วัน นับแต่เมื่อสิ้นสุดการประมูล

Download

  • press(eng)-(1).doc
  • Press-Release-NBTC-DIGITAL-TV-AUCTIONวันแรก-หมวด-HD-และ-SD.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/15/2016 3:06:21 PM)