คณะอนุฯบูรณาการกฎหมาย กทค. ยกเครื่องกลไกรับเรื่องร้องเรียนมือถือชงร่างระเบียบ กสทช. ว่า ด้วยกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนฯ เล็งรื้อ 8 ประเด็นหลัก เร่งเสนอบอร์ด กทค. พิจารณา ก่อนสงกรานต์นี้ “สุทธิพล” ดักคอพวกที่ชอบแตะถ่วงถือเป็นการขวางผลประโยชน์ของผู้บริโภค

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ  กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมาย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทรคมนาคม เปิดเผยว่า  เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการฯได้พิจารณาร่างระเบียบ กสทช. ว่า ด้วยกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม พ.ศ....  ตามที่กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และกลุ่มงานกฎหมายโทรคมนาคม  ทำการยกร่างเพื่อแก้ไขปรับปรุง ประกาศ กทช. เรื่องกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการ โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการฯ มีข้อสังเกตให้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความชัดเจน แล้วให้นำกลับเข้ามาพิจารณาในคณะอนุกรรมการบูรณาการฯอีกครั้งก่อนที่จะเสนอให้ประชุม กทค. เพื่อพิจารณาให้ทันภายในกรอบระยะเวลาที่ กทค.กำหนดไว้ในการประชุม กทค. ครั้งที่ 6/2556  ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 5 เมษายน 2556   

               สำหรับความจำเป็นในการแก้ไขปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่องกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนฯ นั้น สืบเนื่องมาจากประกาศดังกล่าวมีการบังคับใช้มาตั้งแต่ปี 2549  ก่อนที่ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 จะมีผลใช้บังคับ ทำให้เกิดปัญหาความไม่ชัดเจนในขั้นตอนการปฎิบัติของสำนักงาน กสทช. โดยไม่ได้วางกรอบแนวทางหรือขั้นตอนการปฎิบัติที่ชัดเจนแก่ผู้ปฎิบัติ รวมทั้งไม่ได้กำหนดระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังไม่ได้กำหนดขอบเขตการปฎิบัติหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมให้ชัดเจน ทำให้เกิดปัญหาการปฎิบัติหน้าที่ซ้ำซ้อนกัน  นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาในการยื่นเอกสารข้อร้องเรียนว่า ระบุไว้ไม่ชัดเจนและมีรายการที่มากเกินไป ทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ร้องเรียน ฯลฯ

               ร่างระเบียบฯที่มีการยกร่างขึ้นมาใหม่นี้เป็นไปตามกรอบของที่ประชุม กทค.มีมติเห็นชอบโดยจะปรับปรุงใน 8 ประเด็นหลักๆ คือ  1. ปรับปรุงขั้นตอนการยื่นเรื่องร้องเรียน และลดความยุ่งยากในเรื่องเอกสารประกอบการยื่นเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ร้องเรียน  2. ปรับปรุงขั้นตอนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน กสทช. โดยปรับปรุงระบบงานในการกลั่นกรอง ตรวจสอบเอกสารและพยานหลักฐานให้กระชับและเกิดประสิทธิภาพ กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบพิจารณาสั่งการให้ชัดเจน 3.ปรับปรุงขั้นตอนและวิธีการแจ้ผลการรับเรื่องร้องเรียนให้เกิดความสะดวกและรวดเร็ว  4.ปรับปรุงขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนโดยกำหนดหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตฯให้มีความชัดเจนในการชี้แจงข้อเท็จจริงรวมทั้งส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด 5.ปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกลไกรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนกับกลไกไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามระเบียบ กสทช.ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมและผู้ร้องเรียน พ.ศ. 2555 

               6. ปรับปรุงขั้นตอนการไต่สวนข้อเท็จจริงของสำนักงาน กสทช.ให้เกิดความชัดเจน ในการแสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณา ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา รวมทั้งเสนอความเห็นต่อที่ประชุม กทค. เพื่อพิจารณา  7. แบ่งประเภทเรื่องร้องเรียนเป็นประเภทๆ โดยให้มีการบริหารจัดการที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ กล่าวคือ ประเภทแรก เรื่องร้องเรียนที่สำนักงาน กสทช. พิจารณาเห็นว่า ไม่เป็นการยุ่งยากหรือไม่ซับซ้อนต่อการดำเนินการก็สามารถดำเนินการไปตามกรอบอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาตามมาตรา 57 (4) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553  ประเภทที่สอง เป็นเรื่องร้องเรียนที่สำนักงาน กสทช. พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้สำนักงาน กสทช. โดยเลขาธิการ กสทช. นำเสนอเรื่องต่อที่ประชุม กทค.เพื่อพิจารณาโดยเร็ว และประเภทที่สาม เป็นเรื่องสำคัญที่เห็นควรให้เสนอคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคมเพื่อกลั่นกรองก่อนเสนอ กทค. พิจารณาตามกระบวนการของกฎหมาย และ 8. ปรับปรุงการแจ้งมติที่ประชุม กทค. ให้ผู้ร้องเรียนทราบ โดยต้องระบุเหตุผลตามรูปแบบที่กำหนดให้เกิดความชัดเจน

              ดร.สุทธิพล กล่าวด้วยว่า ประโยชน์ที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้บริโภคจะได้รับ จากการนำ ร่างระเบียบ กสทช.ว่าด้วยกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการโทรคมนาคม พ.ศ... ฉบับนี้มาบังคับใช้  ก็คือ ผู้ร้องหรือผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนได้หลายช่องทางและสะดวกมากยิ่งขึ้น   มีช่องทางที่เป็นทางเลือกมากยิ่งขึ้น กระบวนการในการรับเรื่องร้องเรียนจะมีความชัดเจนในการปฎิบัติในแต่ละขั้นตอนมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นระบบสามารถตรวจสอบ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินงานได้ในแต่ละขั้นตอน โดยเฉพาะกรอบเวลาในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ลดขั้นตอนในกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน ที่สำคัญสามารถทำให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจน กสทช.และกทค.ให้มีแนวทางการปฎิบัติและกรอบการพิจารณาการใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างไร  อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ร้องเรียนหรือผู้บริโภคที่จะได้รับการแก้ไขเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อการใช้บริการโทรคมนาคม

               “การยกร่างระเบียบฉบับนี้ขึ้นมาบังคับใช้กับกระบวนการในการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคม ถือเป็นกลไกที่สำคัญในการใช้เป็นเครื่องมือเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงต้องจับตามองกันต่อไปว่าจะมีกลุ่มคนใดออกมาคัดค้านหรือขัดขวางหรือเตะถ่วงร่างระเบียบฯฉบับนี้ให้เกิดความล่าช้า ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นก็เท่ากับเป็นการขัดขวางผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับอีกด้วย” ดร.สุทธิพล กล่าวทิ้งท้าย

Download

  • ยกเครื่องระบบรับเรื่องร้องเรียน-26-มี-ค-56.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 11:13:52 AM)