ที่ประชุม กสท. ทำหนังสือตอบกลับ สลค. กรณีช่องประชารัฐ

    วันนี้ (20 มิถุนายน 2559) ผศ.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 20/2559 เห็นชอบหนังสือแจ้งตอบสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดให้มีช่องโทรทัศน์ประชารัฐ เพื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินโดยใช้กลไกประชารัฐ โดยที่ประชุม กสท. เห็นว่า การจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ใหม่ จำเป็นต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานี บุคลากร และงบประมาณในการดำเนินการ ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ จึงขอข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ การเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินในระยะสั้น อาจดำเนินการเผยแพร่ผ่านทางช่องรายการของภาครัฐ อาทิ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา หรือขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งสามารถตอบสนองนโยบายภาครัฐได้ทันที

    นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท. มอบหมายให้สำนักงาน กสทช.  นำเรื่องการแก้ไขปัญหาและเยียวยาความเสียหายของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ กลับไปพิจารณาเพิ่มเติม แล้วนำเสนอที่ประชุม กสท. อีกครั้ง

Create by  - 2fellows  admin (6/20/2016 5:59:25 PM)