ที่ประชุม กสท. มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการฯ พิจารณาช่องพีซ ทีวี ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กสท.อีกครั้ง


   วันนี้ (13 มิถุนายน 2559) ผศ.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 19/2559 ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีบริษัท พีช เทเลวิชั่น จำกัด ได้ยื่นเอกสารคัดค้านการพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ช่องรายการ พีซ ทีวี ต่อ กสท. โดยที่ประชุมมอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการนำเอกสารดังกล่าวไปรวมพิจารณากับเรื่องดังกล่าว แล้วนำเสนอที่ประชุม กสท. อีกครั้ง

   ส่วนวาระอื่นนั้น ที่ประชุม กสท. ได้มีมติให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ 
พ.ศ. 2556 และทำหนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลทั้ง 5 ราย ได้แก่ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (ช่อง PPTV HD) บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด (ช่องไทยรัฐทีวี) บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด (ช่อง ONE) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (ช่อง GMM25) และบริษัท ไบร์ท ทีวี จำกัด ที่ยังค้างชำระค่าธรรมเนียมให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ งวดที่ 3 ให้มาชำระค่าธรรมเนียม ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ

   นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะในกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ..... ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ และมอบหมายให้สำนักงานฯ เสนอร่างประกาศต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำไปสู่กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และมอบหมายให้ กสท. จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
    นอกจากนี้นางสาวสุภิญญายังย้ำขอให้เข้มงวดเรื่องโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหารและยา เพราะกรณีมีเด็กวัยรุ่นซื้อยาลดความอ้วนแล้วเสียชีวิต  ซึ่งเป็นการซื้อจากการโฆษณาผ่านทางอินเตอร์เน็ต  ขออย่าให้โฆษณาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกมาทางโทรทัศน์ช่องใดช่องหนึ่งเลย  โดยเฉพาะการโฆษณาอาหารเสริมที่เน้นความผอม ขาว  สวย โดยมีดาราหรือผู้ประกอบวิชาชีพเป็นพรีเซ็นเตอร์ ขอให้ระมัดระวังให้มาก อย่าล้ำเส้นกฎหมายอาหารและยาหากมีใครเสียชีวิต และสุขภาพจากการโฆษณาเช่นนี้  จะทำให้ทีวีดิจิตอลเสียภาพลักษณ์ทั้งหมด 

อัตราการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

                                                                                                                          

รายได้

อัตราการนำส่งเงินรายปีเข้า

กองทุนวิจัยและพัฒนาฯ

รายได้ ๕ ล้านบาทแรก   

รายได้ส่วนที่เกินกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท    

รายได้ส่วนที่เกินกว่า 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท

รายได้ส่วนที่เกินกว่า 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 1,000ล้านบาท

รายได้ส่วนที่เกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป   

ร้อยละ 0.50

ร้อยละ 0.75

ร้อยละ 1.00

ร้อยละ 1.75

ร้อยละ 2.00

Create by  - 2fellows  admin (6/16/2016 4:43:05 PM)