บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่า วันนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2557) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระสำคัญ ดังนี้
    เรื่องที่ 1 ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 111 ราย แบ่งเป็นกิจการบริการธุรกิจ 108 ราย กิจการบริการสาธารณะ 2 ราย และกิจการบริการชุมชน 1 ราย รวมทั้งสิ้นถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระสายเสียงทั่วประเทศ 3,962 ราย
    เรื่องที่ 2 ที่ประชุม กสท. เห็นชอบหลักการว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัล เนื่องจากการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามพ.ร.บ.วิทยุคมนาคมพ.ศ. 2498 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ กสทช. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงผู้ชี้เบาะแสกระทำผิด จึงควรกำหนดหลักเกณฑ์การหักเงินค่าปรับที่ได้ เพื่อนำไปเป็นเงินสินบน เงินรางวัล และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแกผู้ปฏิบัติงาน โดยมีหลักสำคัญ ดังนี้
    -การหักเงินที่ได้รับเป็นค่าปรับในการเปรียบเทียบคดีตามพ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ก่อนนำส่งคลัง
    กรณีที่มีการจับกุมผู้กระทำผิด ให้หักไว้ในอัตราร้อยละ 80 ของค่าปรับที่ได้รับ และอีกร้อยละ 20 ให้นำส่งคลัง
    กรณีที่ไม่มีการจับกุมผู้กระทำผิด ให้หักไว้ในอัตราร้อยละ 60 ของค่าปรับที่ได้รับ และอีกร้อยละ 40 ให้นำส่งคลัง
    เงินที่หักไว้ตามที่กล่าวมาข้างต้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
     เงินสินบน 1 ส่วน จ่ายให้แก่ผู้แจ้งความนำจับที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย กรณีที่ไม่มีผู้แจ้งความให้นำเงินสินบนไปรวมกับเงินรางวัล
     เงินรางวัล 2 ส่วน จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจับกุมและเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
     เงินค่าใช้จ่าย 1 ส่วน จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานขับรถ จำนวน 1 ใน 4 ส่วนของเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเจ้าหน้าที่การเงินจำนวน 1 ใน 4 ส่วนของเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    ทั้งนี้ ระเบียบดังกล่าวยังครอบคลุมการปฏิบัติงานของภารกิจโทรคมนาคมและภารกิจภูมิภาคและบูรณาการด้วย จึงส่งให้ทั้งสองภารกิจพิจารณาด้วยก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุม กสทช.ต่อไป

    เรื่องที่ 3 ที่ประชุม กสท. เห็นชอบแนวปฏิบัติต่อผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์อยู่ในวันที่ พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ใช้บังคับ ที่จะต้องดำเนินการตามาตรา 43 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 ที่กำหนดให้ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องประกอบกิจการด้วยตัวเอง จะมอบการบริหารจัดการทั้งหมด หรือบางส่วน หรือยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้มีอำนาจประกอบกิจการแทนมิได้ แต่สามารถให้ผู้อื่นเช่าเวลาเพียงบางส่วนได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ พ.ศ. 2556 ที่กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการต้องแบ่งเวลาให้ผู้ดำเนินรายการอย่างน้อยร้อยละ 10 แต่ไม่เกินร้อยละ 40 ของเวลาการให้บริการกระจายเสียง และให้แจ้งผู้ประกอบกิจการ หากประสงค์จะทำสัญญาให้ผู้อื่นเข้าร่วมดำเนินการ จะต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ พ.ศ. 2556 รวมถึงต้องนำส่งสัญญาดังกล่าวมายังสำนักงาน กสทช. พิจารณาก่อน และเห็นควรมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. จัดทำมาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ เพื่อให้มีรูปแบบของสัญญาที่เป็นมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดที่ถูกต้องและครบถ้วนตามหลักกฎหมาย สามารถนำไปใช้เป็นการทั่วไปได้
     เรื่องที่ 4 ที่ประชุม กสท. พิจารณารายงานผลการพิจารณาความชอบด้วยกฎหมายของสัญญาทางธุรกิจเกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกบนคลื่นความถี่ MMDS ระหว่างบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) กับ บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด โดยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว เห็นว่า การที่ อสมท นำคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกสมาชิก ในระบบ MMDS เท่านั้น ไปทำสัญญาให้บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด ใช้เพื่อให้บริการโทรทัศน์บนเทคโนโลยีแบบ บรอดแบรนด์ไร้สาย (BWA) ถือเป็นการให้บริการโทรทัศน์ประเภทอื่น นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิม จัดเป็นการประกอบกิจการโทรทัศน์ใหม่ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจาก กสทช. ตามกฎหมาย ดังนั้น การกระทำดังกล่าวจึงถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นควรสั่งการให้ อสมท ดำเนินการแก้ไขการใช้งานคลื่นความถี่ดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 44 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553

Download

  • Press-Release-100257-ผลการประชุม-กสท-10-ก-พ-57.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/15/2016 12:23:38 PM)