บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่า วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2557) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระสำคัญ ดังนี้

    เรื่องที่ 1 ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 13 ราย แบ่งเป็นกิจการบริการธุรกิจ 11 ราย กิจการบริการสาธารณะ 2 ราย รวมทั้งสิ้นถึงปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระสายเสียงทั่วประเทศ 3,975 ราย

    เรื่องที่ 2 ที่ประชุม กสท. พิจารณาการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยมีหลักการ ดังนี้

    1. กรณีแรก ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และดำเนินถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทุกประการ จะได้รับการต่ออายุไปอีก 1 ปี

    2. กรณีที่ 2 ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 59 สถานี ที่ใบอนุญาตสิ้นสุดลง และไม่ได้ยื่นคำขอต่ออายุใบญาตฯ และไม่ได้ยื่นคำขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นระยะเวลาเกินกว่า 45 วัน นับตั้งแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง ที่ประชุม กสท. มีมติให้ระงับการทดลองออกอากาศทันที โดยมอบหมายให้ กลุ่มงานภูมิภาค สำนักงาน กสทช. ตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป แต่ทั้งนี้ กสท. ไม่ได้ตัดสิทธิผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงทั้ง 59 สถานีในการยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงใหม่ตามประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่ กสท. มีมติ และให้การระงับคดีด้วยการเปรียบเทียบปรับสำหรับกลุ่มผู้ทดลองประกอบกิจการดังกล่าว เป็นไปตามคำสั่ง กทช. ที่ 10/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินคดีและเปรียบเทียบคดีความผิด ตามพระราชบัญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

    3. กรณีที่ 3 ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่ได้ดำเนินการยื่นต่ออายุการทดลองประกอบกิจการหรือยื่นคำขอขยายระยะเวลาพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเดิมสิ้นสุดลง ให้ถือว่าผู้มีสิทธิทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงต่อไป และให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงต่อไปจนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาไม่อนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง โดย การยื่นขอขยายระยะเวลา สามารถยื่นได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน

    เรื่องที่ 3 ที่ประชุม กสท. พิจารณาใบอนุญาตกรณีผู้ขอรับใบอนุญาต 2 รายซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำการอันเป็นการขัดแย้งกับการกำกับดูแลด้านการคุ้มครองผู้ใช้บริการ โดยที่ประชุม กสท. พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท อาธีน่า มีเดีย จำกัด (ช่องรายการ OHO Channel) และบริษัท มิกซ์ วาไรตี้ จำกัด (ช่องรายการ Mix 24 variety) มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายจากคณะกรรมการอาหารและยา อันเป็นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 และข้อ 5 (1) ของประกาศ กสทช. เรื่อง การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2555

    ที่ประชุม กสท. มีมติให้ทั้ง 2 ช่องรายการระงับการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวทันทีที่ได้รับแจ้งคำสั่ง หากยังฝ่าฝืนไม่ดำเนินการ จะกำหนดมาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 77 แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 โดยมีโทษปรับทางปกครองไม่เกิน 5 ล้านบาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 แสนบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง และได้พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ประเภทช่องรายการให้กับบริษัท อาธีน่า มีเดีย จำกัด และบริษัท มิกซ์ วาไรตี้ จำกัด  ภายหลังจากใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง โดยมีระยะเวลาใบอนุญาต 3 เดือน และให้สำนักงาน กสทช.ติดตามตรวจสอบเนื้อหารายการของช่องรายการทั้งสองอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามี การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กสท. อาจสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้

Download

  • Press-Release-170257-ผลการประชุม-กสท-วันที่-17-ก-พ-2557.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/15/2016 12:09:12 PM)