บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 18 มีนาคม 2556

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) แถลงผลการประชุมคณะกรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ว่า วันนี้ (18 มีนาคม 2556) ที่ประชุม กสท. มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

             1. ประชุม กสท. มีมีติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดหมวดหมู่และจัดลำดับบริการโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ พ.ศ. ... และให้นำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อนำไปสู่การประกาศบังคับใช้ต่อไป

              2. ที่ประชุมมีการพิจารณารายงานผลการพิจารณาข้อร้องเรียนของนายประมุท 
สูตะบุตร เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการไม่ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

               สืบเนื่องจากการที่นายประมุท ได้ร้องเรียนว่าการแก้ไขสัญญากับทรูวิชั่น ที่ให้มีการโฆษณาได้ 6 นาที เป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งทางคณะอนุกรรมการพิจารณาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นผู้กลั่นกรองและนำเสนอต่อ กสท. และที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบต่อผลการพิจารณาชอบข้อร้องเรียนของประมุท ตามที่คณะอนุกรรมการพิจารณาสัมปทานด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้นำเสนอ โดยมีมติว่าการแก้ไขสัญญาของบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) ทั้ง 2 ฉบับ คือระหว่างบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ทรูวิชั่นส์ เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) และระหว่างบริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ทรูวิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ไม่ขัดแย้งต่อกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีมติเพิ่มเติมว่า การพิจารณาดังกล่าว เป็นการพิจารณาไปตามประเด็นข้อร้องเรียนของนายประมุทเท่านั้น ไม่กระทบต่อการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาตสัมปทานหรือสัญญาของบริษัททั้ง 2 ตามบทเฉพาะกาลแห่ง พรบ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553

               นอกจากนี้ยังมีมติให้ สำนักงาน กสทช. มีหนังสือแจ้งการผลพิจารณาต่อนายประมุท ทราบ และให้ สำนักงาน กสทช. ยื่นคำร้องชี้แจงผลการพิจารณาต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อขอให้จำหน่ายคดีดังกล่าว ทั้งนี้เพราะนอกจากที่นายประมุทจะได้มาร้องเรียนที่ กสทช. แล้ว ยังได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อเร่งรัดให้ กสทช. พิจารณาในกรณีดังกล่าวอีกด้วย

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/30/2016 11:25:57 AM)