บอร์ดกระจายเสียง/กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 20 มกราคม 2557

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่า วันนี้ (20 มกราคม 2557) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระสำคัญ ดังนี้

     เรื่องที่ 1 ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง(ระยะเวลาทดลองประกอบกิจการ 6 เดือน) จำนวน 68 ราย แบ่งเป็นกิจการบริการธุรกิจ 66 ราย กิจการบริการสาธารณะ 1 ราย และกิจการบริการชุมชน 1 ราย รวมทั้งสิ้น 3,833 ราย

     เรื่องที่ 2 ที่ประชุม กสท. พิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ จำนวน 2 ราย คือ ประเภทการขออนุญาต และระดับการให้บริการโครงข่ายระดับชาติ ได้แก่ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) และ ประเภทการขออนุญาต และระดับการให้บริการโครงข่ายระดับท้องถิ่น ได้แก่ บริษัท มาย เคเบิ้ลทีวี จำกัด

     เรื่องที่ 3 ที่ประชุม กสท. พิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) จำนวน 2 รายการ ได้แก่ บริษัท รวยทันที จำกัด และบริษัท จีเอ็มเอ็ม บี จำกัด

     เรื่องที่ 4 ที่ประชุม กสท. พิจารณาเห็นชอบการยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการ     กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่) (ช่องรายการ) ใหม่ในกรณีที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นสุดลง

       -ช่องรายการที่คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีอายุใบอนุญาต 2 ปี จำนวน 177 ช่องรายการ

     -ช่องรายการที่อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาต่อใบอนุญาต จำนวน 4 ช่องรายการ เนื่องจากมีเรื่องร้องเรียนอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน กสทช. และยังไม่ปรากฏข้อยุติ กรณีโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการอาหารและยา โดยผู้ขอใบอนุญาตจะต้องมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับ สำนักงาน กสทช. และคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม กสท. ภายใน 30 วัน โดยในระหว่างนี้สามารถออกอากาศได้ชั่วคราว 30 วัน

     -ช่องรายการที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องเนื้อหารายการจำนวน             2 ช่องรายการ ที่ประชุมมีมติให้ออกใบอนุญาตเป็นระยะเวลา 2 ปีโดยมีเงื่อนไขว่าหากผล       การพิจารณาว่ามีความผิดเรื่องเนื้อหาตามที่ถูกร้องเรียน จะพิจารณาต่อใบอนุญาตให้ 1 ปี

      -ช่องรายการที่ถูกลงโทษปรับทางปกครองจำนวน 2 ช่องรายการ ที่ประชุมเห็นควรให้ต่อใบอนุญาตให้ 1 ปี

     เรื่องที่ 5 จากกรณีสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินการเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระยะที่ 1 ระหว่างผู้ให้บริการโครงข่ายกับสำนักงาน กสทช. โดยได้มีมติเห็นชอบแผนการดำเนินการติดตั้งและกำหนดการให้บริการสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล(สถานีหลัก) ในปีที่ 1 จำนวน 11 สถานี เพื่อให้ครอบคลุมประชากรจำนวน 11 ล้านครัวเรือน จากเดิมที่สำนักงานกสทช. จะจัดทำบันทึก      ความเข้าใจ(MOU) เพื่อให้ผู้บริการโครงข่ายได้ดำเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างเคร่งครัด          ที่ประชุมเห็นว่าการทำบันทึกความเข้าใจไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย จึงได้เสนอให้สำนักงาน กสทช. จัดทำเงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลระยะที่ 1 ให้คณะกรรมการ กสท. พิจารณา โดยมีใจความหลักคือ  ผู้ให้บริการโครงข่ายทั้ง 4 ราย จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงดำเนินการติดตั้งและกำหนดการให้บริการสถานีวิทยุคมนาคมสำหรับกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล(สถานีหลัก) ในปีที่ 1 จำนวน 11 สถานีตามวันและเวลาที่ได้กำหนดไว้ มิฉะนั้นจะถือว่าผิดเงื่อนไขการอนุญาตและจะนำไปสู่การลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตได้

     เรื่องที่ 6 ที่ประชุมได้พิจารณา ประกาศ กสทช. เรื่อง กำหนดลักษณะและประเภท ของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...  เรื่องการกำหนดโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งได้รับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผ่านการพิจารณาของที่ประชุม ของ กสท. แล้ว และจะนำเสนอที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • Press_Release_ผลการประชุมกสท-20-ม-ค-57.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/15/2016 2:21:12 PM)