บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 23 มิถุนายน 2557

บอร์ดกสท.เห็นชอบผลชอบการวิเคราะห์จากสำนักงานกสทช. ให้ช่องไทยทีวีและช่องLOCAปรับผังรายการใหม่ และอนุมัติให้ดำเนินการออกอากาศแบบบอกรับสมาชิกเพิ่มจำนวน 57 ช่องรายการ

    พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่า วันนี้ (23 มิถุนายน 2557) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระสำคัญ ดังนี้

    เรื่องที่ 1 ที่ประชุม กสท. พิจารณาเห็นชอบผลการวิเคราะห์ผังรายการหลักประจำปีของผู้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล จำนวน 2 ช่องรายการ ได้แก่ ช่องไทยทีวีและช่อง LOCA ของบริษัท ไทยทีวี จำกัด มีดังนี้

    เห็นชอบผลการวิเคราะห์ของสำนักงานกสทช.ให้ช่อง ไทยทีวี หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ มีรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ได้แก่

    เนื้อหารายการที่แสดงมาไม่ตรงกับเนื้อหารายการที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคมหรือรายการสำหรับเด็กและเยาวชน  และรายการข่าวสารและสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมีจำนวน 10 รายการ เมื่อคำนวณตลอดระยะเวลาการออกอากาศทั้งหมดของช่องรายการในสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 39.39 อีกทั้งการกระจายเวลาในการนำเสนอรายการข่าวสารและสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะในช่วงเวลา 18.30-22.30น. หรือไพร์มไทม์คิดเป็นร้อยละ 4.16 ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556

    ดังนั้นจึงเห็นควรให้ดำเนินการปรับปรุงผังรายการให้มีสัดส่วนตามที่ประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าว โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมกลับมายังสำนักงาน กสทช.

    ช่อง LOCA หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

    รายการข่าวสารและสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมีจำนวน 11 ช่องรายการ เมื่อคำนวณตลอดระยะเวลาการออกอากาศทั้งหมดของช่องรายการในสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 13.24 ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556   ทั้งนี้ ที่ประชุม กสท. มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. แจ้งเตือนและแจ้งผลการพิจารณาผังรายการหลักของทั้ง 2 ช่องรายการ เพื่อแก้ไข ปรับปรุง และส่งเอกสารเพิ่มเติม และนำเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

    ทั้งนี้ที่ประชุม กสท. ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังและเนื้อหารายการ เชิญทั้งสองช่องรายการมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

    พ.อ. ดร. นที กล่าวว่า ในเรื่องที่ 2 ที่ประชุม กสท. พิจารณาแจ้งยืนยันการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ แบบบอกรับสมาชิก เพิ่มเติม โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และคณะอนุกรรมการด้านผังและเนื้อหารายการ ได้กำหนดเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการรับรองและยืนยันของผู้รับใบอนุญาตให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ กิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่แบบบอกรับสมาชิก ดังนี้

    การพิจารณายืนยันการเป็นผู้รับใบอนุญาตฯ แบบบอกรับสมาชิกจะยึดหลักการจากประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เงื่อนไขประกอบใบอนุญาตการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ ประกาศ คสช. ฉบับที่15/2557และประกาศ คสช. ฉบับที่ 27/2557 ประกอบกัน

    กรณีผู้รับใบอนุญาตฯ ที่อยู่ภายใต้ประกาศ คสช. ฉบับที่ 15/2557 จะไม่มีการพิจารณายืนยันการเป็นการผู้ให้บริการฯ แบบบอกรับสมาชิก จนกว่าจะมีประกาศ คสช. เป็นอย่างอื่น

    กรณีผู้รับใบอนุญาตฯ ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ประกาศ คสช. ฉบับที่ 15/2557 ให้พิจารณา ดังนี้

    การพิจารณารูปแบบการให้บริการที่เข้าข่ายการเป็นผู้รับใบอนุญาตฯ แบบบอกรับสมาชิก โดยพิจารณาความประสงค์ของผู้รับใบอนุญาตฯ และเงื่อนไขการหารายได้จากการโฆษณาและบริการธุรกิจไม่เกินชั่วโมงละ 6 นาที ตลอดทั้งวันเฉลี่ยไม่เกินชั่วโมงละ 5 นาที

    การพิจารณาเกี่ยวกับผังรายการและเนื้อหารายการ ด้วยการตรวจสอบประวัติการร้องเรียนด้านเนื้อหารายการ และการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านเนื้อหา รวมทั้งการถูกระงับการถ่ายทอดออกอากาศ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 15/2557 หรือมีเนื้อหาสุ่มเสี่ยงด้านการเมืองของผู้รับใบอนุญาตฯ

    การพิจารณาเกี่ยวกับการละเมิดผู้บริโภคด้านต่างๆ ซึ่งจะพิจารณาจากประวัติการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายด้านคุ้มครองผู้บริโภค หรือมีประวัติร้องเรียนจากสำนักงาน กสทช.และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคของผู้รับใบอนุญาตฯ

    กรณีที่ผู้รับใบอนุญาตฯ มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านเนื้อหา หรือกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ต้องมีการบันทึกประวัติการประกอบกิจการไว้ เพื่อเป็นการประโยชน์ต่อการกำกับดูแลต่อไป และการบันทึกประวัติดังกล่าวให้แจ้งข้อมูลต่อผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่าย แบบบอกรับสมาชิก เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณานำช่องรายการไปเผยแพร่บนโครงข่ายของตน เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายทุกรายมีหน้าที่รับผิดชอบการเผยแพร่เนื้อหาที่ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์

    ทั้งนี้ ที่ประชุม กสท. อนุมัติให้ดำเนินการออกอากาศแล้วจำนวน 57 ช่องรายการจากทั้งหมด 143 ช่อง ส่วนอีก 42 ช่องรายการ ให้ทางคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เชิญมาทำความเข้าใจ กำหนดแนวทางเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องก่อนเสนอที่ประชุม กสท. พิจารณาครั้งต่อไป อีก 19 ช่องรายการส่งเทปรายการและหลักฐานไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการส่งใหม่อีกครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาใหม่ ส่วนอีก 21 ช่องรายการยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา และกรณี 4 ช่องรายการที่ถูกระงับการออกอากาศตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 15/2557 ได้แก่ MV5 Channel พี แอนด์ พี Blue sky Channel และ ASTV NEWS1 ยังไม่สามารถพิจารณาได้จนกว่าจะมีคำสั่ง คสช.เป็นอย่างอื่น

Download

  • PressRelease-บอร์ด-กสท-23-มิ-ย-57.docx

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 2:36:32 PM)