บอร์ดกระจายเสียง / กสทช. แถลงผลการประชุมวันที่ 7 กรกฎาคม 2557

พ.อ. ดร. นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองประธาน กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.)  กล่าวว่า วันนี้ (7 กรกฎาคม 2557) ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณา ดังนี้

    เรื่องที่ 1 ที่ประชุม กสท. พิจารณาอนุญาตผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ กรณีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุจำนวน 17 ช่องรายการ ทั้งนี้ มี 1 ช่องรายการได้แจ้งยืนยันการเป็นผู้ให้บริการโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิกและเข้าสู่กระบวนการของประกาศ คสช. ฉบับที่ 27/2557แล้ว

    เรื่องที่ 2 ที่ประชุม กสท. พิจารณาอนุญาตผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ กรณียื่นขอเป็นครั้งแรก จำนวน 27 ช่องรายการ 14 บริษัท ทั้งนี้มี 1 ช่องรายการใช้โครงข่ายที่ยังไม่ได้แจ้งยืนยันการให้บริการโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิกต่อสำนักงาน กสทช. ซึ่งขัดต่อประกาศ คสช. ฉบับที่ 27/2557 ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกที่ได้รับอนุญาตต้องออกอากาศผ่านโครงข่ายระบบดาวเทียมและเคเบิลแบบบอกรับสมาชิกเท่านั้น ดังนั้น จึงให้ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแจ้งการใช้โครงข่ายแบบบอกรับสมาชิกต่อสำนักงาน กสทช. เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

    เรื่องที่ 3 ที่ประชุม กสท. พิจารณาการแจ้งยืนยันการให้บริการกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ แบบบอกรับสมาชิก จำนวน 3 โครงข่าย ได้แก่

    1.บริษัท เอเชีย บรอดคาสติ้ง เทเลวิชั่น จำกัด

    2.บริษัท บิ๊ก โฟร์ แซทเทลไลท์ กรุ๊ป จำกัด

    3.บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

    เรื่องที่ 4 ที่ประชุม กสท. พิจารณาผลการดำเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล โดยกองทัพบก(2 โครงข่าย) และ ส.ส.ท. ได้ส่งรายงานการดำเนินการติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล พร้อมทั้งแจ้งว่าการติดตั้งในปีแรก 11 สถานีหลักได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว รวมถึงสถานีเสริมที่หัวหินด้วย ทั้งนี้ กสท. ได้ให้ทุกโครงข่ายจะต้องรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินการติดตั้งทุกไตรมาสมายังสำนักงาน กสทช.

    บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน)และกรมประชาสัมพันธ์ยังไม่ได้ส่งรายงานมายังสำนักงาน กสทช. ที่ประชุมจึงมีคำสั่งให้สำนักงานกสทช. ส่งหนังสือแจ้งเตือนบริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) และกรมประชาสัมพันธ์ให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินการฯมายังสำนักงาน กสทช. เพื่อเสนอต่อที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณา ภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว

Download

  • PressReleaseกสท-7ก-ค-57-(1).docx

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 12:13:52 PM)