บอร์ดกระจายเสียง / กสท. แถลงผลการประชุม ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2559


    วันนี้ (1 ส.ค. 2559) ผศ.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 25/2559 มีมติมอบหมายให้สำนักงาน กสทช.มีหนังสือแจ้งเตือนบริษัท ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ค จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัย มีเดีย กรุ๊ป ให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ความสูงสายอากาศให้มีความสูงไม่เกิน 60 เมตร โดยวัดจากจุดสูงสุดของสายอากาศถึงระดับพื้นดินที่ใช้ติดตั้งสายอากาศ ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ หากผู้รับใบอนุญาตฯ ยังฝ่าฝืนไม่ดำเนินการตาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ระงับการกระทำที่ฝ่าฝืน รวมถึงกำหนดค่าปรับทางปกครอง และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. สายงานบริการคลื่นความถี่และภูมิภาคตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงความสูงสายอากาศของสถานีวิทยุ 4 สถานี ได้แก่ สถานีวิทยุ BIG FM จังหวัดชัยภูมิ สถานีวิทยุลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จังหวัดมหาสารคาม สถานีวิทยุ BIG FM จังหวัดมหาสารคาม และสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

    ต่อมาที่ประชุม กสท. มีคำสั่งทางปกครองให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านสวนสมุนไพรมาร์เกตติ้ง สถานีวิทยุกระจายเสียง วทท. วาปีปทุม ระบบเอฟเอ็ม  คลื่นความถี่ 92.75 เมกะเฮิรตซ์ ระงับการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรคุณสัมฤทธิ์ และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง  ให้ปรับทางปกครองจำนวน 5หมื่นบาท และปรับอีกวันละ 5 หมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง และมีคำสั่งทางปกครองให้สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหารเชียงใหม่ ระบบเอเอ็ม  คลื่นความถี่ 711 กิโลเฮิรตซ์ (สังกัดกรมการพลังงานทหาร) ให้ยุติการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์ยานิวฟาร์วิตพลัส และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ให้ปรับทางปกครองจำนวน 1แสนบาท และปรับอีกวันละ 1แสนบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง

    นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท. มีคำสั่งทางปกครองให้บริษัท สาคร รวยเพิ่มพูน จำกัด ช่องรายการ ออนซอนเอชดีทีวี ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นการชั่วคราวทันที หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จะใช้มาตรการทางปกครองกำหนดโทษปรับวันละ 2หมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามคำสั่งและภายหลังลงโทษปรับแล้วยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง กสท. จะสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตเป็นเวลา 7 วัน

ความคืบหน้าการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 จากที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจกรณีการถ่ายทอดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ที่ประชุมมีมติให้ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ดาวเทียมจัดให้มีการเข้ารหัสใหม่ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 ในเวลาเที่ยงคืน โดยจะได้มีการประสานงานกับบริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จำกัด ในการเข้ารหัสใหม่ต่อไปอีกทั้งให้จัดเตรียม Call Center เพื่อรองรับกรณีลูกค้าไม่สามารถรับชมโทรทัศน์ได้ภายหลังการเข้ารหัสใหม่

    นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. เตรียมเปิดตัว โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ หอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ภายใต้แนวความคิด “เปลี่ยนสู่ดิจิตอลทีวี คมชัด ดูฟรี ดูดีทั่วไทย” เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอล และภาคประชาชนในการขับเคลี่อนภารกิจการเปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอล โครงการนี้เป็นการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการผลักดันส่งเสริมในการรับรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ให้กับ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนผ่านกิจกรรมและสื่อต่างๆทั่วประเทศ  ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป จึงขอถือโอกาสเรียนเชิญนักข่าว/ช่างภาพ เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ ในวัน เวลาดังกล่าว

Create by  - 2fellows  admin (8/4/2016 8:36:08 AM)