ผลการประชุม กสทช. ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 16 ก.ค. 2557

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (16 ก.ค. 57) ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และ(ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. .... และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ซึ่งได้ปรับปรุงภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและผ่านความเห็นชอบของที่ประชุม กสท. แล้ว เพื่อนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
    สำหรับสาระสำคัญของประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญในตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และมาตรการเฉพาะเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน พ.ศ. .... คือ การกำหนดนิยามของตลาดและขอบเขตของตลาดที่เกี่ยวข้องในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อใช้ในการประเมินสภาพการแข่งขันและกำหนดมาตรการเฉพาะสำหรับผู้มีอำนาจเหนือตลาดในตลาดที่เกี่ยวข้อง และให้มีการพิจารณาทบทวนนิยามที่เกี่ยวข้องทุกระยะเวลา 3 ปีหรือตามระยะเวลาที่ กสท. เห็นสมควร รวมถึงกำหนดมาตรการกำกับดูแลล่วงหน้าเพื่อป้องกันผู้มีอำนาจเหนือตลาดอย่างมีนัยสำคัญมิให้ใช้อำนาจในการจำกัด หรือกีดกันการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ในส่วนของสาระสำคัญของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและกำหนดมาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขผลที่เกิดจากพฤติกรรมอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. .... ได้แก่ หลักเกณฑ์การพิจารณาพฤติกรรมที่เป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขเยียวยาผลจาการกระทำอันเป็นการผูกขาดหรือก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
    นอกจากนั้น ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... เพื่อนำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตามมาตรา 28 แห่งพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่แลกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ต่อไป โดยสาระสำคัญของร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว เป็นการปรับปรุงเนื้อหาจากประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการสำหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 เพื่อให้การออกอากาศรายการข่าวในพระราชสำนักสามารถออกอากาศได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยขยายระยะเวลาการออกอากาศรายการข่าวในพระราชสำนักในเวลาที่มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถออกอากาศได้ในเวลาปกติ ทั้งการให้บริการกระจายเสียงและโทรทัศน์ จากเดิมที่กำหนดให้ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นทำให้ไม่สามารถออกอากาศได้ในปกติ ให้ออกอากาศในระหว่างเวลา 19.00 - 22.00 น. เป็นให้ออกอากาศได้ในช่วงระหว่างเวลา 18.00 - 22.00 น. โดยในเวลาปกติกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่ใช้คลื่นความถี่ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ต้องจัดให้มีการออกอากาศ รายการเพลงชาติไทย ทุกวัน วันละสองครั้ง ในเวลา 8.00 น. และเวลา 18.00 น. และรายการข่าวในพระราชสำนัก โดยสำหรับกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ กำหนดให้ออกอากาศทุกวัน ในระหว่างเวลา 19.00-20.30 น.
    นายฐากร กล่าวว่า สำหรับยอดผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเข้ามายืนยันตนและดำเนินการขอออกอากาศ ณ สำนักงาน กสทช. เขตทั้ง 14 เขต จนถึงเมื่อวานนี้ (15 ก.ค. 2557) มีจำนวนทั้งสิ้น 460 ราย เฉพาะวันที่ 15 ก.ค. 2557 วันเดียว 98 ราย ทั้งนี้ นับตั้งแต่สำนักงาน กสทช. ได้ออกประกาศ สำนักงาน กสทช. เรื่อง แนวทางปฏิบัติของสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ในการออกอากาศตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 79/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ค. 2557 ที่ผ่านมา และได้เปิดให้ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่ใช้เครื่องส่งที่ผ่านการตรวจสอบและเป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิคฯ   2.ผู้ได้รับอนุญาตให้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ที่ใช้เครื่องส่งที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคฯ และ 3.ผู้ที่ได้ยื่นคำขออนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงไว้ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 แล้ว และคำขออยู่ในระหว่างการพิจารณา มาติดต่อเพื่อยืนยันตนกับสำนักงาน กสทช. เขตทั้ง 14 เขต เพื่อดำเนินการขอออกอากาศ ปัจจุบันสำนักงาน กสทช. ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่สามารถออกอากาศทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. https://broadcast.nbtc.go.th/radio/ แล้ว จำนวน 82 ราย เป็นผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงประเภทธุรกิจ 73 ราย สาธารณะ 6 ราย และชุมชน 3 ราย


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 11:50:12 AM)