ผลการประชุม กสท. ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2559

    วันนี้ (27 มิถุนายน 2559) ผศ.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช.สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 21/2559 เห็นชอบหลักการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล สำหรับครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติม โดยเปลี่ยนจากการใช้คูปองแบบเดิมเป็นการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ส่วนขั้นตอนการดำเนินการโครงการสำหรับครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มเติม ให้สำนักงาน กสทช. จัดทำรายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หากพบปัญหาหรือเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นในกระบวนการดังกล่าว ให้นำเข้าที่ประชุม กสท. พิจารณาต่อไป ส่วนการใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการ
ที่ประชุม กสท. มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.)

    นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท. เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แนวทางการเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตทุกรายมีความเข้าใจในแนวทางการประกอบกิจการ

    ส่วนกรณีที่บริษัท ซีทีเอช เคเบิลทีวี จำกัด แจ้งยุติการให้บริการช่องรายการทางกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมพีเอสไอตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 นั้น ที่ประชุม กสท. เห็นชอบแผนการชดเชยเยียวยาตามที่พีเอสไอแจ้งมา โดยทางพีเอสไอได้หารือร่วมกับบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จำกัด เพื่อให้มีการชดเชยเยียวยาผู้ใช้บริการ ตามแผนการชดเชยเยียวยาของ ซีทีเอช โดยพีเอสไอมีแผนการชดเชยในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของ พีเอสไอ ดังนี้

    1. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีใบเสร็จค่ากล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม ให้นำใบเสร็จมายื่นเพื่อยืนยันค่ากล่องรับสัญญาณ และ2. ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่มีใบเสร็จค่ากล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม บริษัทฯ จะคำนวณจากราคาโดยประมาณ โดยมีวิธีการคำนวณเงินชดเชย คือ นำจำนวนวันตามแพ็คเกจ หารด้วยราคาค่ากล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม แล้วคูณด้วยจำนวนวันที่ไม่ได้รับชม

    ทั้งนี้ พีเอสไอจะทำการชดเชยผู้ใช้บริการโดยการคืนเงินตามส่วนดังกล่าว โดยกำหนดระยะเวลาของการแจ้งคืนกล่องรับสัญญาณภายใน 1 เดือน ทั้งนี้หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว พีเอสไอ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้แก่ผู้ใช้บริการและพีเอสไอจะชดเชยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นำกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียมมาคืนตามความสมัครใจเท่านั้น ในส่วนของการชดเชยจำนวนวันที่ไม่ได้รับชมตามแพ็คเกจบริษัทฯ  ไม่อาจชดเชยเยียวยาได้ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของซีทีเอช ซึ่งซีทีเอชได้จัดทำแผนชดเชยเยียวยาเสนอต่อคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและ กสท. แล้ว โดยซีทีเอช จะคืนเงินให้แก่ลูกค้าเฉพาะในกลุ่มที่ได้ทำการชำระเงินค่าแพ็กเกจล่วงหน้า และได้รับชมไม่ครบตามมูลค่าที่ได้ชำระไว้ให้แก่ ซีทีเอช นอกจากนี้ที่ประชุม  กสท. รับทราบแผนการชดเชยเยียวยาเพิ่มเติมตามที่ บริษัท สตาร์ซ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม sun box กล่าวคือ บริษัท สตาร์ซฯ ไม่ประสงค์จะมีการชดเชยเยียวยาเพิ่มเติม โดยได้ยืนยันแผนการชดเชยเยียวยาตามที่เคยได้แจ้งไว้แต่เดิม คือ บริษัท สตาร์ซฯ ไม่อาจกำหนดแนวทางการชดเชยเยียวยาเพิ่มเติมใดๆ

Create by  - 2fellows  admin (7/1/2016 4:52:42 PM)