ผ่าทางตันปัญหา กสทช. ต้องแก้ที่รากเหง้าของปัญหาก่อนทุกอย่างจะสายเกินแก้

ในระยะนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ กสทช. ค่อนข้างมาก โดยใช้สื่อในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ซึ่งประเด็นที่วิพากษ์วิจารณ์ส่วนใหญ่คงอยู่ในลักษณะเดิมคือ กสทช. เป็นองค์กรผลประโยชน์ ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายเอาเงินจากภาษีของประชาชนมาจ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการสูงๆ มีการกำหนดค่าตอบแทนให้ที่ปรึกษา กสทช. สูงถึงเดือนละ 1.2 แสนบาท ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ในขณะนี้ไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคเลย แถมเงินที่ได้จากการประมูลทีวีดิจิตอลจำนวนกว่าห้าหมื่นล้าน แทนที่ กสทช. จะส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดิน กลับนำไปเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยเสียงวิพากษ์วิจารณ์กล่าวหา กสทช. ว่า ที่ทำเช่นนี้ก็เพื่อ กสทช. จะได้นำเงินจำนวนมหาศาลนี้ไปเอื้อประโยชน์พวกพ้อง เสียงวิพากษ์วิจารณ์ยังเรียกร้อง
         โดยสรุปเบ็ดเสร็จว่า เมื่อ กสทช. เป็นองค์กรที่มีขึ้นมาแล้วไม่เกิดประโยชน์แต่กลับถลุงงบของหลวง ฉะนั้นก็ไม่ควรมี กสทช. อีกต่อไป สมควรยุบ กสทช. ทิ้งเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ คสช. สั่งให้มีการชะลอโครงการใหญ่ๆ ของ กสทช. ไว้ก่อน ทำให้อาจมองว่าควรจะต้องมีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น จึงทำให้ต้องมีการชะลอโครงการใหญ่ๆ และโครงการของ กสทช. ไว้
ในฐานะที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ กสทช. ย่างเข้าปีที่ 3 แล้ว ขอเรียนว่าในการปฏิบัติหน้าที่ กสทช. ของผมตั้งแต่เริ่มต้น ผมได้มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างสุดความสามารถ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมจนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเป็นผลให้ภารกิจสำคัญๆประสบความสำเร็จและได้ริเริ่มโครงการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ผมไม่ได้เป็นพวกฟุ้งเฟ้อและไม่เคยใช้จ่ายงบประมาณของหลวงอย่างสุรุ่ยสุร่าย รวมทั้งไม่เคยมีพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตแต่อย่างใด แต่การทำงานในตำแหน่ง กสทช. เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของกลุ่มบุคคลหลายกลุ่ม เกี่ยวข้องกับการที่องค์กรนี้จะต้องปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายที่จะเปลี่ยนผ่านจากระบบสัมปทานไปสู่ระบบใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ เกี่ยวข้องกับการจัดสรรคลื่นความถี่โดยการประมูลคลื่นความถี่ ซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่เคยจัดมาก่อนในประเทศไทย โดยเคยมีความพยายามจะจัดประมูลคลื่น 3จี ก่อนที่ กสทช.ชุดนี้จะเข้ามาแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ ฯลฯ แน่นอน การดำเนินการของผมและคณะกรรมการ กสทช. ต้องมีส่วนที่กระทบต่อความเชื่อและผลประโยชน์ของกลุ่มคนบางกลุ่ม รวมทั้งมีคนหลายกลุ่มที่อยากจะเข้ามาเป็นบอร์ด กสทช. เสียเอง และอาจมีบางกลุ่มที่มีความคิดเห็นแตกต่างจาก กสทช. โดยพยายามผลักดันแนวคิดของตนที่เห็นว่าถูกต้องเพื่อให้ กสทช. นำไปปฏิบัติ แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จึงต้องการล้ม กสทช. ทั้งชุดเพื่อให้มีการตั้ง กสทช.ชุดใหม่เข้ามา
          ผมน้อมรับในข้อห่วงใยและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ครบถ้วนและพร้อมที่จะนำทุกข้อเสนอแนะไปปรับปรุงให้งานของ กสทช. เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน แต่ผมเห็นว่าข้อวิพากษ์วิจารณ์ใดที่มุ่งเสนอข้อเท็จจริงเพียงบางส่วน หรือเสนอข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายเพียงบางส่วนเพื่อให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิดต่อ กสทช. หรือการเสนอข้อมูลเท็จเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรมและไม่เกิดผลดีต่อสถานการณ์ของชาติบ้านเมืองในปัจจุบัน จึงอยากจะใช้มุมมองจากประสบการณ์การทำงานเกือบ 3 ปี ในตำแหน่ง กสทช. สะท้อนให้สังคมเข้าใจถึงรากเหง้าของปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาที่ถูกจุดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ โดยผมได้รับมอบหมายจากที่ประชุมบอร์ด กทค. ในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทรคมนาคม ทำการรวบรวมสภาพปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการบังคับใช้กฎกติกาที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคมทั้งระบบ ตลอดจนข้อเสนอจากผลการศึกษาของฝ่ายต่างๆ เช่น รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคมของวุฒิสภา โดยนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการบูรณาการฯเพื่อระดมความคิดเห็นเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวก่อนนำเสนอต่อบอร์ด กทค.และบอร์ด กสทช. ให้ความเห็นชอบแล้วเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
(มีต่อ)...
โดย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ
                                                                                                                                                                กสทช. ด้านกฎหมาย
<<< ดาวน์โหลดไฟล์เพื่ออ่านต่อ >>>

Download

  • ผ่าทางตันรากเหง้าปัญหา-กสทช-(ต้นฉบับ).docx

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 11:38:09 AM)