วันที่สามของการรับฟังความคิดเห็นเรื่องการแจกคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์ของสำนักงาน กสทช. วันนี้ (8 ก.ค.57) รับฟังที่ภาคอีสาน จ.ขอนแก่น ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ พบสองครั้งที่ผ่านมาประเด็นราคาคูปอง และประเด็นคูปองแลกอะไรได้บ้างเป็นประเด็นที่พี่น้องภาคเหนือและภาคใต้ให้ความสนใจ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า วันนี้ (8 ก.ค. 57) เป็นวันที่สามที่สำนักงาน กสทช. จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั่วประเทศ โดยครั้งนี้จัดขึ้นที่ภาคอีสาน ณ โรงแรม พูลแมน จ.ขอนแก่น สำหรับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะใน 2 ครั้งที่ผ่านมาที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.สงขลา นับว่าประสบความสำเร็จได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนภาคเหนือและภาคใต้เข้าร่วมจำนวนมาก  โดยประเด็นที่พี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจแสดงความคิดเห็นได้แก่ ประเด็นราคาคูปอง และประเด็นคูปองจะสามารถแลกอะไรได้บ้าง ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าราคาคูปองที่ 1,000 บาทเป็นราคาที่เหมาะสม และอยากให้คูปองสามารถแลกได้ทั้ง เซ็ตท็อปบ็อกซ์ ทีวีดิจิตอล เสาอากาศ กล่องดาวเทียม กล่องเคเบิล โดยเห็นว่าประชาชนจะเป็นผู้เลือกเองว่าจะนำคูปองไปแลกซื้ออะไร นอกจากนั้นยังมีการแสดงความคิดเห็นในประเด็นอื่น อาทิ จำนวนครัวเรือน คูปองจะแจกทุกครัวเรือนหรือไม่
    สำหรับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ ทั้งหมดนี้ สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามมาตรา 28 แห่งพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และในวันนี้ (8 ก.ค. 57 ) สำนักงานฯ จะทำการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องชาวอีสานในประเด็นสำคัญคือ 1.จำนวนครัวเรือน  2.ราคาคูปอง ว่าจะเป็นเริ่มต้นตามประกาศราคาขั้นต่ำ 690 บาทหรือสูงกว่านั้นได้ 3.วงเงินที่จะใช้ในการสนับสนุนฯ ทั้งหมด 4.คูปองจะสามารถแลกอะไรได้บ้าง  5.คูปองจะแจกทุกครัวเรือนหรือไม่  6.จะต้องส่งเรื่องไปให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ตรวจสอบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ ทั้งนี้ รูปแบบในการรับฟังความคิดเห็น โดยช่วงแรกจะเป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านฯ ว่าเป็นอย่างไร หลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ หลังจากนั้นสำนักงานฯ จะนำความคิดเห็นทั้งหมดที่ได้รับมาประมวลเพื่อสรุป และพิจารณาปรับปรุงโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่สาธารณชน เสนอเข้าที่ประชุม กสทช. ก่อนจะเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป
    นายฐากร กล่าวว่า สำหรับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะครั้งสุดท้ายจะจัดขึ้นในวันที่ 10 ก.ค. 2557 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร ซึ่งนอกจากจะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีที่สำนักงาน กสทช. จัดขึ้นแล้ว พี่น้องประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ส่งมายังอีเมล์ [email protected] หรือโทรสารหมายเลข 0 2278 5493 หรือส่งด้วยตนเองที่สำนักงาน กสทช. สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล อาคารมนริริน ชั้น 5 โซน C ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ในเวลาทำการ 8.30 – 16.30 น.) หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซอง เรียน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่อยู่ สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 วงเล็บมุมซองว่า แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ภายในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม  2557 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ สำหรับความคิดเห็นที่ส่งมาทางไปรษณีย์ จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมายเป็นสำคัญ
    “ความคิดเห็นทุกความคิดเห็นเป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน กสทช. ที่จะนำไปปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานฯ จึงอยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นในครั้งหน้าซึ่งจัดขึ้นในส่วนกลาง ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 10 ก.ค. 2557  หรือหากไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถแสดงความคิดเห็นมาตามช่องทางต่างๆ ข้างต้นได้” เลขาธิการ สกทช. กล่าว

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 12:05:38 PM)