အမ်ဳိးသားအသံလႊင့္လုပ္ငန္း၊ရုပ္သံလုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မရွင္ (ရုပ္သံလိုင္းရံုး) က ရုပ္သံ လိုင္းရံုး ႏွင့္ ေလာႏိုင္ငံ (Lao PDR) စာတိုက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (Ministry of Post and Telecommunications) အၾကား၊ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ (Memorandum of Understanding) လက္မွတ္ေရး ထိုးမႈအခမ္းအနားပြဲက်င္းပမည္၊

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၉ ရက္ ၁၄.၀၀-၁၆.၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ရုပ္သံလိုင္းရံုး၏ ဒုတိယ ထပ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပေသာနားလည္မႈစာခြ်န္လႊာလက္မွတ္ေရးထိုးမႈအခမ္းအနားပြဲသည္ ဆက္သြယ္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္းဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္လႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္းဝင္ေရာက္ေႏွာက္ ယွက္မႈျပႆနာမ်ား ေျဖရွင္းနည္းမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လိုင္စင္လက္မွတ္ထုတ္ေပးမႈ၊ စားသံုးသူကာကြယ္ေပးမႈ၊ နည္းပညာ ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားဖလွာ္မႈနွင့္အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားပူးေပါင္းမႈႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ Social Media လွ်င္ျမန္စြာတိုးပြားမႈေၾကာင့္ နိုင္ငံအမ်ားအျပားကရင္ဆိုင္ေနရေသာအျခားကိစၥရပ္မ်ား တို႔ကိုအာရွေဒသ အတြင္း ႀကီးၾကပ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကားပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမူ ေဘာင္ကို ဖန္တီး ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္။

ဤအႀကိမ္၏ နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈသည္ လာအိုႏိုင္ငံ စာတိုက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ားျဖစ္ေသာ စာတိုက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ႀကီး Hiem Phommachanh ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္စီမံခန္႔ခြဲမႈဘုတ္အဖြဲ႔တို႔ အတူ တကြ လာေရာက္တက္ေရာက္ၾကသည္၊
နားလည္မႈစာခြ်န္လႊာမ်ားလက္မွတ္ေရးထိုးမႈအျပင္၊လာအိုႏိုင္ငံစာတိုက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအဖြဲ႔သည္ ရုပ္သံလိုင္း၏ မိုဘိုင္း App တြင္ SIM ကဒ္ေငြျဖည့္မႈဆိုင္ရာမွတ္ပံုတင္မႈ  (Mobile Application for Prepaid SIM Card Registration) အတြက္ ေလ့လာသင္ယူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အေတြ႔ အႀကဳံ မ်ားႏွင့္ေငြျဖည့္မိုဘိုင္းဖုန္းသံုးသူမ်ားမွတ္ပံုတင္မႈနည္းလမ္းမ်ားအတြက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရွိရန္တင္ျပ သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ ၈ ရက္ တနလၤာေန႔တြင္ရုပ္သံလိုင္းရံုးမွ မိုဘိုင္း App တြင္ SIM ကဒ္ေငြ ျဖည့္မႈဆိုင္ရာမွတ္ပံုတင္မႈတြင္ထိုင္းႏိုင္ငံ၏အေတြ႔အႀကဳံ၊ ဗဟုသုတမ်ားေပးကမ္းရန္ ေဟာ ေျပာပြဲက်င္းပခဲ့သည္။ထိုင္းႏိုင္ငံမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း Advanced Wireless Network Co., Ltd. ကုမၸဏီသို႔တက္ေရာက္ၿပီး၊ရုပ္သံလိုင္းအားေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားၿပီး၊အနာဂတ္တြင္အျခားကိစၥရပ္မ်ား ဆိုင္ရာအသိပညာရပ္မ်ားဖလွယ္ရန္ေတာင္းဆိုထားသည္။

ရုပ္သံလိုင္းရံုးက ေလာႏိုင္ငံ စာတိုက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း၊ ေငြျဖည့္ စနစ္မိုဘိုင္းဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူမ်ားမွတ္ပံုတင္မႈစနစ္ျပဳလုပ္မႈကို ေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္အာရွေဒသအတြင္း တယ္လီ ကြမ္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္နယ္စပ္ေဒသဆိုင္ရာလႈိင္းႀကိမ္ႏႈန္းေႏွာက္ယွက္မႈျပႆနာမ်ားေျဖရွင္း မႈတြင္ဦး ေဆာင္သူျဖစ္ေရးအတြက္ ေရွ႕ေျပးပံုစံစနစ္(အခမဲ့ေပးစနစ္)ကိုပို႔ေပးရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္၊ ဤအႀကိမ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလက ေလာႏိုင္ငံစာတိုက္ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ကိုယ္စား လွယ္မ်ား လာေရာက္မႈ သည္ အဖြဲ႔အစည္းႏွစ္ခုစလံုး၏ဆက္ဆံေရးနွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ေသာ ရုပ္သံ လိုင္းရံုး၏ဥကၠဌႏွင့္ စာတိုက္ ႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ႀကီး Hiem Phommachanh တို႔ ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္အတိုင္း အမွန္တကယ္စြမ္း အားရွိသည့္ အာဆီယံအသိုက္ဝန္း (ASEAN Community) ကိုပူးေပါင္းတည္ေထာင္မႈ အဖြဲ႔အစည္းသို႔ရာက္ရွိရန္၊ နွစ္နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မူေဘာင္ထူ ေထာင္ရန္သေဘာတူၾကသည္၊

ဖန်တီးသူ  -   (24-05-2017 23:30:30)