สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) จะจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่างสำนักงาน กสทช. และกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม (Ministry of Post and Telecommunications) แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

         ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กสทช. การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกรอบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลในภูมิภาคอาเซียนในด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม การบริหารคลื่นความถี่ การจัดการและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาคลื่นรบกวนตามบริเวณแนวชายแดน การออกใบอนุญาต การคุ้มครองผู้บริโภค การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดร่วมกัน และประเด็นอื่นๆ ที่หลายๆ ประเทศกำลังเผชิญเนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและ Social Media
       ในการลงนาม MoU ครั้งนี้ คณะผู้แทนของกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม แห่ง สปป.ลาว นำโดย ฯพณฯ Hiem Phommachanh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม แห่ง สปป.ลาว พร้อมอธิบดีกรมโทรคมนาคม และคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัด ร่วมเดินทางมาเข้าร่วมในพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย นอกจากการเดินทางมาลงนาม MoU แล้ว คณะผู้แทนกระทรวงฯ ของ สปป.ลาว ได้ขอความร่วมมือขอเรียนรู้ข้อมูล ประสบการณ์ และแนวทางในการจัดทำระบบลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน (Mobile Application for Prepaid SIM Card Registration) จากสำนักงาน กสทช. และเมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช.     ได้จัดให้มีการบรรยายทางวิชาการเพื่อให้ความรู้และประสบการณ์ของไทยในการลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน รวมทั้งนำคณะผู้แทนกระทรวงฯ แห่ง สปป.ลาว ดูงานการจัดทำระบบดังกล่าว ณ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ด้วย คณะผู้แทนกระทรวงฯ แห่ง สปป.ลาว ได้แสดงความชื่นชมต่อการทำงานของสำนักงาน กสทช. และจะขอแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นอื่นต่อไปในอนาคต  
       สำนักงาน กสทช. ตั้งเป้าที่จะส่งมอบระบบต้นแบบ (แบบให้เปล่า) เพื่อสนับสนุนการจัดทำระบบลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงินให้แก่กระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม แห่ง สปป.ลาว ภายในปี ๒๕๕๙ และมุ่งที่จะเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียนในด้านการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมและการแก้ไขปัญหาคลื่นรบกวนตามบริเวณแนวชายแดน    การเดินทางมาของคณะผู้แทนกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม แห่ง สปป.ลาว ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดการสร้างความสำพันธ์และความร่วมมือระหว่างผู้นำของทั้งสองหน่วยงาน คือ การพบกันของประธาน กสทช. และ ฯพณฯ Hiem PHOMMACHANH รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงไปรษณีย์และโทรคมนาคม แห่ง สปป.ลาว เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งผู้นำทั้งสองหน่วยงานเห็นชอบร่วมกันที่จะจัดทำกรอบความร่วมมือระหว่างกัน อันจะนำไปสู่เป้าหมายการร่วมสร้างประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ให้เป็นประชาคมเดียวที่มีศักยภาพอย่างแท้จริง

สร้างโดย  - 2fellows  admin (11/2/2559 11:45:58)