The digital economy: ITU Telecom World 2016 ျပပြဲမွ driving industry 4.0

ITU Telecom World 2016 ျပပြဲ၏ေနာက္ဆံုးေန႔ (ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ၂၀၁၆)တြင္  “The digital economy: driving industry 4.0” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ နွီးေနွာဖလွယ္ပြဲတြင္၊ ႏိုင္ငံတကာ တယ္လီကြမ္ဆက္ သြယ္ေရး၏အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ မစၥတာ ဟူးလင္း ေဆာင္း(ဝ္) (Mr. Houlin Zhao, Secretary General, ITU) က ဒီဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရး၏ အဓိကေသာ့ခ်က္သည္အိုင္စီတီျဖစ္သည္ ဟုေျပာၾကားသည္၊ လုပ္ငန္းအမ်ဳိးမ်ဳိးကိုျမွင့္တင္ေပးႏိုင္သည္၊ ဥပမာ- ပညာေရး၊က်န္းမာေရး၊စိုက္ပ်ဳိးေရး စသည္တို႔သည္ျပည္ သူလူထုအား လူေနမႈဘဝပိုမိုေကာင္းမြန္ေစႏိုင္သည္၊သို႔ေသာ္ ကနဦးတြင္အေျခခံအေဆာက္အဦရင္းနွီးျမႈပ္ နွံမႈရွိရန္လိုအပ္သျဖင့္ရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈေငြသံုးရမည့္အျပင္မဟာပ်ဴဟာ(သို႔) အေမ်ွာ္အျမင္ရွိရမည္။

ITU အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးက နမူနာအရေျပာျပသည္မွာ - လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က အာဖရိ ကႏိုင္ငံက ျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္၊ တယ္လီဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈကို ၄% သာဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ခြင့္ ၁၀% အထိတိုးႁမွင့္ႏိုင္ရန္ရည္မွန္းထားသည္မွာ လြယ္ကူ ေသာ အမႈမဟုတ္ေသာ္လည္း၊လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ၊ လူအျမားက႑ အသီးသီးပါဝင္ေဆာင္ ရြက္မႈေၾကာင့္ ၂၅%အထိ တိုးႁမွင့္ႏိုင္သည္။ အလားတူစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္၊ တယ္လီဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈကို ၅% သာဝင္ေရာက္ခြင့္ရွိၿပီး၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ခြင့္ ၅၀% အထိတိုး ႁမွင့္ႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းထားသည္၊ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးအတြက္ယွဥ္ျပိဳင္မႈရွိသင့္ေၾကာင္းအၾကံျပဳသျဖင့္ ယေန႔ ကာလ တြင္ တယ္လီဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈဝင္ေရာက္ႏိုင္ခြင့္ 70% တိုးျမွင့္လွ်က္ရွိသည္။     

ဤသို႔အလံုးစံုေဖၚျပမႈသည္အေျခခအေဆာက္အအံုမ်ားရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈတြင္ လူေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ ဝင္ေရာက္ခြင့္မရွိေသးေသာ္လည္း၊ မဟာဗ်ဴဟာနည္းပ်ဴဟာနွင့္အေမွ်ာ္အျမင္ရွိလွ်င္၊ သက္ဆိုင္ရာက႑ အားလံုးက ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈရွိလွ်င္ရည္မွန္းခ်က္သို႔ ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္မွ အိုင္စီတီမူဝါဒကၽြမ္းက်င္သူ မစ္ နာတာဆာ ေဘစ္ခၽြန္နာ  (Ms.Natasha Beschorner, Senior ICT Policy Specialist, The World Bank ) ေျပာၾကားသည္မွာ - ကမၻာ့ဘဏ္အေနျဖင့္ အေၾကာင္း မ်ားစြာတြန္းအားေပးလွ်က္ရွိသည္၊ ဥပမာ- လူသူအားခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေစျခင္း၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေဈးကြက္အတြင္း ယွဥ္ျပိဳင္မႈရွိေစျခင္း၊ အစိုးရအား ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာကို သံုးစြဲရန္တြန္းအားေပးျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ား အတြက္မူေဘာင္တည္ေဆာက္ေပးျခင္း၊အပါအဝင္ ဆိုက္ဘာလံုျခံဳေရးနွင့္ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားသတ္ မွတ္ျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။

ဒုတိယဥကၠဌ မစၥတာ ဂၽြန္ ဂါလ္ဗင္း (Mr. John Galvin, Vice President, Government and Education, Intel Corporation) ေျပာၾကားခ်က္အရ - ပစၥုပၸန္တြင္ကမၻာႀကီးလွ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲမႈရွိေန သည့္အတြက္ ပညာေရးဘက္ကိုအေလးထားသင့္သည္၊ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ အလုပ္အ ကိုင္မ်ားသည္ အတိတ္ကာလတြင္မရွိဖူးပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ မူလကသင္ၾကားမႈအသိပညာေပးေသာ ပညာေရးေမာ္ဒယ္ ပံုစံ သည္၊ ေဝဖန္စဥ္းစားေတြးေခၚတတ္ေအာင္ေလ့က်င့္ရသည္၊ နည္းပညာေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီ ေထြျဖစ္ေအာင္ရန္ေျပာင္းလဲသြန္သင္ရသည္၊ ပညာေရးကိုဆန္းသစ္ေသာအရာကို အၿမဲတမ္းေလ့လာသင္ ယူႏိုင္ရန္ဖန္တီးေပးရမည္။

 
ထိုင္းႏိုင္ငံ တယ္လီကြမ္းဆက္သြယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္း၏အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာ အထစ္ အတ္ဆဝါ နန္း ေျပာျပခ်က္အရ - ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ မ်ားစြာေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနသည္၊ ေျဖရွင္းသင့္ေသာ ပထမဦး ဆံုးျပႆနာတစ္ခုမွာ  ထိုင္းလူမ်ဳိးတို႔အသံုးျပဳေသာေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏိုင္ငံ ျခားကုမၸဏီျဖစ္ ဝဘ္ဆိုဒ္ website မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပမာ- ဂူဂဲလ္၊ ေဖ့စ္ဘုတ္တို႔ျဖစ္သည္၊ ဆိုလိုသည္မွာ ထိုင္းလူမ်ဳိးတို႔အသံုးျပဳေသာေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားတြင္သိုေလွာင္ထားျခင္းခံရသည္၊ အစိုးရဌာနကဤေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကိုလိုခ်င္သည့္အခါ ဥပမာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကိုစစ္ ေဆးလိုလွ်င္ညွိနွိုင္းရန္အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာေစာင့္ရသည့္အတြက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသို႔လြယ္ကူစြာဝင္ ေရာက္ႏိုင္ရန္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားရွိသင့္သည္။

ဒုတိယျပႆနာမွာ စိုက္ပ်ိုးေရးအတြက္နည္းပညာမ်ားအသံုးျပဳျခင္းျဖစ္သည္၊ ထိုင္းနိုင္ငံလူမႈေရးအဖြဲ႔ အစည္းသည္၊စိုက္ပ်ိုးေရးျဖစ္ၿပီး၊ ေခတ္သစ္နည္းပညာ အသံုးျပဳမႈအလြန္နည္းပါးသည္၊ ပိုက္ဆံေျမာက္မ်ား စြာလိုအပ္သည္၊အထူးသျဖင့္ အေသးစားလယ္သမားမ်ားသည္ပိုၿပီးပိုက္ဆံအမ်ားႀကီးလိုအပ္သည္၊ နိုင္ငံျခား ႏွင့္မတူအလြန္ျခားနားသည္၊ႏိုင္ငံျခားတြင္ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကပိုက္ဆံအမ်ားႀကီးရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈျပဳၾကသည္၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္လယ္သမားမ်ား၏နည္းပညာဆိုင္ရာကြ်မ္းက်င္မႈမရွိ၊အမ်ားစုမွာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားျဖစ္ၾက သည္။

လြတ္လပ္ေသာအတိုင္ပင္ခံ မစၥတာဖိုင္း႐ို႔စ္ ဝိုင္းဝါးဏစ္ခ်ကစ္ ကဆိုသည္မွာ- ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီး ပြားေရး စနစ္ (digital economy) ေခတ္ေျပာင္းလဲရာတြင္သတိထားသင့္ေသာအခ်က္သည္ အျပဳသေဘာေျပာင္း လဲမႈ မ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အဆိုပါ လူအစားနည္းပညာကိုအစားထိုးျခင္းသည္ အလုပ္လက္မဲ့လူဦးေရအား ပိုၿပီး၊သက္ေရာက္မႈရွိေစႏိုင္ သည့္အလားအလာရွိသည္ ဟုေျပာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုတည္း ကိုသာအေလးမထားသင့္ပဲ၊ေရရွည္တြင္အက်ဳိးအျမတ္ခံစားရမည့္လူသူမ်ားအတြက္လည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

ဒုတိယဥကၠဌ မစၥတာ ဆတ္ ကူးမား (Mr. Saj Kumar, Vice President – Digital Transformation & IoT, SAP Asia Pvt. Ltd) က Industry 4.0 မွာ အေရးႀကီးေသာအခ်က္ ၃ ခ်က္ရွိသည္ဟု ထင္ျမင္ခ်က္ ေျပာၾကားသည္၊

၁. စက္နွင့္လူသားတို႔မွ လာေသာေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကို အတူတကြအသံုးျပဳမႈ၊
၂. Mass production ရိုးရာစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမွကူးေျပာင္းမႈမွ Mass Customization သို႔ျဖစ္လာျခင္းသည္၊ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ကြဲျပားျခားနားၿပီးလွ်င္ျမန္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္းသည့္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္လုပ္မႈ၊
၃. ပစၥုပၸန္တြင္ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း (Material) ထုတ္လုပ္မႈစနစ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာနည္းပညာမ်ားမ်ားစြာ ရွိသည္၊  သံုးဖက္ျမင္ပံုနွိပ္နည္းပညာ (သို႔မဟုတ္) နာႏိုအရာဝတ္ထုအသံုးျပဳမႈ၊ နည္းပညာအသံုးျပဳမႈ မ်ားကိုနမူနာ ျပထားသည္၊ ဥပမာ- စိုက္ပ်ဳိးေရးေဒသ(သို႔မဟုတ္) ျဂဳိဟ္တုမ်ား တြင္အသံုးျပဳျခင္း၊တို႔တြင္ ကုန္က် စရိတ္မ်ား ျပားေသာေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ကိုက္ညီေအာင္နည္းပညာမ်ားကိုစဥ္းစားျခင္းျဖစ္သည္၊ ဥပမာ  Narrow band နည္းပညာႏွင့္ Internet of things (သို႔မဟုတ္)  IOT စသည္တို႔သည္ ေစ်းႏႈန္းမ မ်ားေသာ ဆင္စာ(Sensor)မ်ားျဖစ္သည္။

ေျမဆီလႊာဂုဏ္သတၱိမ်ားတိုင္းတာေရး၊ ရာသီဥတုကိုခန႔္မွန္းေရး၊  နွင့္စိုက္ပ်ိုးေရး ထုတ္ကုန္မ်ား သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရးမ်ားတြင္အသံုးျပဳသည္။ အတိတ္ကာလဆြင္အဆိုပါ ထုတ္ကုန္မ်ားသည္၊သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္မႈ တြင္ 40 ရာခိုင္နႈန္းခန္႔စြန္႔ပစ္ရေၾကာင္းေတြ႔ရၿပီး၊သို႔ေသာ္နည္းပညာအသစ္ရွိလာေသာအခါ ထုတ္ကုန္မ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္သက္တမ္းကုန္ဆံုးရက္ႏွင့္မီေစရန္ အခ်ိန္တြက္ခ်က္မႈတြင္ကူ ညီရန္ အတြက္ ဆင္စာ (Sensor)လုပ္ေပးမႈတြင္ကူေပးသည္။
 

ဖန်တီးသူ  -   (24-05-2017 13:42:23)