สำนักงาน กสทช. จัด Focus Group รับฟังความคิดเห็นเรื่อง แนวทางการกำกับดูแลค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 2.1GHz, 1800 MHz และ 900 MHz เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง

  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (4 ก.ค. 2559) สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการประชุมหารือกลุ่มย่อย หรือ Focus Group เรื่องแนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่คลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ขึ้น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง

    ก่อนหน้านี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2559 เห็นชอบแนวทางการกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz โดยอัตราค่าบริการประเภทเสียงต้องไม่เกิน 0.82 บาท/นาที อัตราค่าบริการประเภทข้อมูล (Data) ต้องไม่เกิน 0.28 บาท/MB SMS ต้องไม่เกิน 1.33 บาท/ข้อความ MMS ต้องไม่เกิน 3.32 บาท/ข้อความ ในส่วนของคลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และ 900 MHz อัตราค่าบริการประเภทเสียงต้องต่ำกว่า 0.69 บาท/นาที อัตราค่าบริการประเภทข้อมูล (Data) ต้องต่ำกว่า 0.26 บาท/MB SMS ต้องต่ำกว่า 1.15 บาท/ข้อความ MMS ต้องต่ำกว่า 3.11 บาท/ข้อความ โดยอัตราค่าบริการนี้จะใช้บังคับทั้งในโปรโมชั่นหลัก ค่าใช้บริการส่วนเกินโปรโมชั่น รวมถึงโปรโมชั่นเสริม นอกจากนั้น ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะต้องระบุคลื่นความถี่ที่ใช้ในการให้บริการให้ผู้บริโภคได้ทราบ และต้องคิดค่าบริการตามการใช้งานจริงเป็นวินาที  แต่การดำเนินการตามมติดังกล่าวหากสำนักงาน กสทช. ดำเนินการโดยออกคำสั่งไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เลย อาจเกิดปัญหาการฟ้องร้องมติที่ประชุมดังกล่าว สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดให้มีการการประชุมหารือกลุ่มย่อยเพื่อทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย   ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ องค์กรคุ้มครองผู้บริโภค ผู้แทนจากภาควิชาการ ประชาชนผู้ใช้บริการ สื่อมวลชน และผู้เกี่ยวข้องขึ้น เพื่อทำให้มตินี้สามารถนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

    การรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมหารือกลุ่มย่อยในวันนี้ หากมีประเด็นใดเพิ่มเติมขึ้นมา สำนักงาน กสทช. ก็จะนำประเด็นดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม กทค. เพื่อออกเป็นมติที่ประชุม กทค. ต่อไป

    “สำนักงาน กสทช. ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz คลื่นความถี่ย่าน 1800 MHz และคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz เพื่อให้ได้แนวทางในการกำกับดูแลที่เหมาะสม เป็นธรรม สมเหตุสมผล เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในราคาที่เป็นธรรม ไม่ถูกเอาเปรียบ” นายฐากร กล่าว
 

Create by  - 2fellows  admin (7/15/2016 5:09:51 PM)