สำนักงาน กสทช. จับมือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมลงนาม MoU คุ้มครองสิทธิประชาชนจากการใช้บริการโทรคมนาคม

วันนี้ (29 มกราคม 2557)  เวลา 13.30 น.  สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์  และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (สำนักงาน  กสทช.) และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  กระทรวงยุติธรรม  ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MoU)  ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม  ณ  อาคารหอประชุม ชั้น 2  สำนักงาน  กสทช.  ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ  แลกเปลี่ยนความรู้  ข้อมูลข่าวสาร  เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและการใช้บริการโทรคมนาคมของประชาชน  เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินภารกิจด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  พร้อมทั้งการสร้างกลไกในการดูแลคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  โดยการส่งเสริมสนับสนุนและเพิ่มพูนขีดความสามารถเครือข่ายภาคประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม  ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพ  และสิทธิในการใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อให้สามารถปกป้องสิทธิของตนเองได้อย่างรู้เท่าทัน
    การลงนาม MoU  ครั้งนี้  ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐทั้งสองหน่วยงาน  ที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อประชาชน

Create by  - 2fellows  admin (3/15/2016 1:58:58 PM)