สำนักงาน กสทช. ประกาศหมายเลขลำดับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

พ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ประธาน กสท.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติและได้ประกาศรับรองผลการประมูลไปแล้วนั้น  ในวันนี้ (27 มกราคม 2557) เป็นการประกาศหมายเลขลำดับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ  ถนนอรุณอมรินทร์ บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

     พ.อ.ดร.นที กล่าวว่า ผู้ชนะการประมูลจำนวน 20 บริษัท 24 ใบอนุญาต ได้ทำการเลือกหมายเลขลำดับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลตามลำดับที่ชนะการประมูล  ทั้ง 4 หมวดหมู่ โดยผู้ที่ชนะการประมูลที่เสนอราคาสูงสุดในแต่ละหมวดหมู่ เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกหมายเลขลำดับช่องก่อน ยกเว้นในหมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง (HD) ที่มีผู้ชนะการประมูลด้วยราคาเท่ากัน ที่ต้องมีการจับสลากเลือกลำดับก่อนหลัง โดยผลการจับสลากบริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ได้ลำดับที่ 6 และ บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด ได้ลำดับที่ 7

     ผลจากการเลือกหมายเลขลำดับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลฯ  มีดังนี้

หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว หมายเลขช่อง 13-15

           บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด                             หมายเลขช่อง 13

           บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)                           หมายเลขช่อง 14

           บริษัท ไทยทีวี จำกัด                                       หมายเลขช่อง 15

หมวดหมู่ข่าวสารและสาระ หมายเลขช่อง 16-22

           บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด          หมายเลขช่อง 16

           บริษัท ไทยทีวี จำกัด                                       หมายเลขช่อง 17

           บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด                         หมายเลขช่อง 18

           บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จำกัด                       หมายเลขช่อง 19

           บริษัท 3เอ. มาร์เก็ตติ้ง จำกัด                            หมายเลขช่อง 20

           บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด                                    หมายเลขช่อง 21

           บริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด                         หมายเลขช่อง 22

หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ SD หมายเลขช่อง 23-29

           บริษัท ไทย บรอดคาสติ้ง จำกัด                          หมายเลขช่อง 23

           บริษัท ทรู ดีทีที จำกัด                                     หมายเลขช่อง 24

           บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอสดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด                หมายเลขช่อง 25

           บริษัท แบงคอก บิสสิเนส บรอดแคสติ้ง จำกัด         หมายเลขช่อง 26

           บริษัท อาร์.เอส.เทเลวิชั่น จำกัด                         หมายเลขช่อง 27

           บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด                             หมายเลขช่อง 28

           บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด                          หมายเลขช่อง 29

หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง HD หมายเลขช่อง 30-36

           บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)                           หมายเลขช่อง 30

           บริษัท จีเอ็มเอ็ม เอชดี ดิจิทัล ทีวี จำกัด                หมายเลขช่อง 31

           บริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด                   หมายเลขช่อง 32

           บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด                             หมายเลขช่อง 33

           บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด                        หมายเลขช่อง 34

           บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด                หมายเลขช่อง 35

           บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด    หมายเลขช่อง 36

 

     ทั้งนี้  ผู้ชนะการประมูลจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขก่อนรับใบอนุญาตให้ครบถ้วน ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ พ.ศ. 2556 โดยต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ งวดที่หนึ่ง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล ซึ่งกำหนดให้ชำระเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ร้อยละ 50 ของส่วนราคาขั้นต่ำ พร้อมหนังสือค้ำประกันการชำระเงินส่วนของราคาขั้นต่ำในส่วนที่เหลือตามแบบที่กำหนด และส่วนที่ 2 ร้อยละ 10 ของส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำ พร้อมหนังสือค้ำประกันการชำระเงินส่วนที่เกินกว่าราคาขั้นต่ำในส่วนที่เหลือตามแบบที่กำหนด ผู้ชนะการประมูลต้องขอใช้บริการโครงข่ายโทรทัศน์จากผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (กองทัพบก  บมจ. อสมท  กรมประชาสัมพันธ์ และ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล  การดำเนินการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการภายใน 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งการเป็นผู้ชนะการประมูล

      นอกจากนี้ เมื่อได้รับใบอนุญาต ผู้ประกอบการจะต้องประกอบกิจการตามประกาศ กสทช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำผังรายการ  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแบ่งเวลาให้ผู้อื่นดำเนินรายการ และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

  • press-release-ประกาศหมายเลขลำดับการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล_edit_p-pichai.doc

Create by  - 2fellows  admin (3/15/2016 2:19:24 PM)