สำนักงาน กสทช. รับฟังความคิดเห็นเรื่องการแจกคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์เป็นวันที่สอง จากประชาชนภาคใต้ จ.สงขลา ในประเด็นราคาคูปอง จำนวนครัวเรือน วงเงินที่จะใช้สนับสนุนกระบวนการแจกคูปอง ประเด็นคูปองแลกอะไรได้บ้าง

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า การรับฟังความคิดเห็นที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ (4 ก.ค. 57) ที่ จ.เชียงใหม่ นับว่าประสบผลสำเร็จโดยกลุ่มผู้เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นประกอบด้วย ผู้ประกอบการดิจิตอลทีวี ผู้จำหน่ายเซ็ตท็อปบ็อกซ์ กลุ่มผู้นำความคิดในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ซึ่งความคิดเห็นที่ได้รับมีทั้งเห็นด้วยกับราคาขั้นต่ำของคูปองที่ 1,000 บาท โดยมองว่าราคาดังกล่าวสามารถได้กล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์ที่มีคุณภาพ รวมเสาอากาศ จะเป็นสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านการไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลดีที่สุด เป็นภาระกับประชาชนน้อยที่สุด ขณะที่ความคิดเห็นอีกด้านหนึ่ง อาทิ ความคิดเห็นจากองค์กรคุ้มครองผู้บริโภคภาคเหนือมองว่า ราคาคูปองที่ 690 บาท เพียงพอต่อการแลกซื้อได้แล้ว ในประเด็นคูปองจะสามารถแลกอะไรได้บ้าง ความคิดเห็นส่วนใหญ่สนับสนุนให้คูปองส่วนลดเงินสดสามารถนำไปแลกซื้อได้ทั้ง เซ็ตท็อปบ็อกซ์ เสาอากาศ โทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่มีภาครับในตัวเครื่อง กล่องระบบดาวเทียม และกล่องเคเบิล ซึ่งจะช่วยทำให้ประชาชนที่รับชมโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและเคเบิลสามารถที่จะรับชมฟรีทีวีในระบบคุณภาพคมชัดสูง (HD) ได้ เนื่องจากบางพื้นที่ประชาชนไม่สามารถรับชมผ่านระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินต้องรับชมผ่านระบบดาวเทียม ขณะที่อีกส่วนหนึ่งมองว่าคูปองนี้ไม่ควรรวมการแลกกล่องระบบดาวเทียม และกล่องเคเบิล ไว้ แต่ควรจะแยกกรณีคูปองสำหรับแจกประชาชนในพื้นที่ที่ไม่สามารถรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบโทรทัศน์ภายพื้นดินได้โดยตรงต้องรับชมผ่านระบบดาวเทียมไปแจกต่างหากมากกว่า
    สำหรับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนชาวใต้ต่อโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลทั่วประเทศในวันนี้ (5 ก.ค. 2557 )  ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จ.สงขลา นับเป็นวันที่สองของการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในเรื่องดังกล่าว จะทำการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นสำคัญคือ 1.จำนวนครัวเรือน  2.ราคาคูปอง ว่าจะเป็นเริ่มต้นตามประกาศราคาขั้นต่ำ 690 บาทหรือสูงกว่านั้นได้ 3.วงเงินที่จะใช้ในการสนับสนุนฯ ทั้งหมด และกระบวนการแจกคูปอง 4.คูปองจะสามารถแลกอะไรได้บ้าง
    ทั้งนี้รูปแบบในการรับฟังความคิดเห็น โดยช่วงแรกจะเป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านฯ ว่าเป็นอย่างไร หลังจากนั้นจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ซึ่งการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะทั้งหมดนี้ สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามมาตรา 28 แห่งพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 โดยสำนักงานฯ จะนำความคิดเห็นทั้งหมดที่ได้รับมาประมวลเพื่อสรุปและพิจารณาปรับปรุงโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่สาธารณชน เสนอเข้าที่ประชุม กสทช. ก่อนจะเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป
    นายฐากร กล่าวว่า สำหรับการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่เหลืออีก 2 ครั้ง จะจัดขึ้นในวันที่ 8 ก.ค. 2557 ณ โรงแรม พูลแมน จ.ขอนแก่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องชาวอีสาน และในวันที่ 10 ก.ค. 2557  ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพมหานคร ซึ่งนอกจากจะเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีที่สำนักงาน กสทช. จัดขึ้นแล้ว พี่น้องประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ส่งมายังอีเมล์ [email protected]  หรือโทรสาร หมายเลข 0 2278 5493 หรือส่งด้วยตนเองที่สำนักงาน กสทช. สำนักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล อาคารมนริริน ชั้น 5 โซน C ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ในเวลาทำการ 8.30 – 16.30 น.) หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จ่าหน้าซอง เรียน ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่อยู่ สำนักงาน กสทช. เลขที่ 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 วงเล็บมุมซองว่า แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ภายในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม  2557 เวลา 16.30 น. ทั้งนี้ สำหรับความคิดเห็นที่ส่งมาทางไปรษณีย์ จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ประทับตรารับจดหมายเป็นสำคัญ
    “ความคิดเห็นทุกความคิดเห็นเป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน กสทช. ที่จะนำไปปรับปรุงโครงการให้มีความเหมาะสม เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานฯ จึงอยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นกันมากๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการแจกคูปองเซ็ตท็อปบ็อกซ์ได้ตรงตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมากที่สุด”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Download

Create by  - 2fellows  admin (3/14/2016 12:15:32 PM)