สำนักงาน กสทช. ร่วมมือสำนักงาน คปภ. คุ้มครองผู้บริโภคใช้บริการประกันภัยอย่างรู้เท่าทัน


    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตมีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการทำงานเชิงรุกและการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อให้ก้าวทันต่อพัฒนาการของบริการโทรคมนาคม ที่มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น การขายประกันภัยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างแพร่หลาย และการขายประกันภัยออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

    เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ในฐานะหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม และสำนักงาน คปภ. ในฐานะผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัย เห็นว่าการร่วมกันเติมเต็มประสิทธิภาพการคุ้มครองประชาชนที่เป็นทั้งผู้ใช้บริการประกันภัย และผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม
เป็นประเด็นสำคัญที่ควรดำเนินการ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของผู้ใช้บริการด้านประกันภัยที่ได้รับความเสียหายหรือความเดือดร้อน จากการที่ตัวแทนประกันภัยใช้โทรศัพท์มือถือเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อชักชวนให้ทำประกัน นอกจากนี้ในอนาคตหน่วยงานทั้งสองอาจมีแผนร่วมมือสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความเชื่อมั่นในการรับบริการด้านประกันภัยผ่านการใช้บริการโทรคมนาคมให้แก่ประชาชนที่สนใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมให้ครอบคลุมรอบด้าน

Create by  - 2fellows  admin (7/1/2016 4:54:57 PM)