สำนักงาน กสทช. เคาะ 3 แนวทางป้องกันเล่นเกม Pokemon Go จำกัดพื้นที่ ออกคู่มือการเล่น และเตือนผู้เล่นอาจค่าใช้จ่ายเพิ่ม

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้เชิญผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) บริษัท โทเทิ่ล แอคเซส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันหารือถึงแนวทางการป้องกันการเล่นเกม Pokemon Go โดยได้ข้อสรุป 3 แนวทาง ดังนี้ แนวทางแรก ขอให้มีการจำกัดพื้นที่การเล่นเกมในเบื้องต้น 4 แห่ง ได้แก่ 1.บริเวณสถานที่อันตราย เช่น ริมทางรถไฟ ริมแหล่งน้ำ ฯลฯ 2.ศาสนสถานและโบราณสถาน 3.สถานที่ราชการ และ4. พื้นที่ส่วนบุคคล โดยสำนักงาน กสทช. ได้ขอความร่วมมือให้บริษัท ทรูฯ ร่างหนังสือ ก่อนส่งให้กับบริษัท Niantic ผู้พัฒนาเกมในสหรัฐอเมริกา
     แนวทางที่สอง ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5 ราย จัดทำคู่มือในการเล่นเกม แบ่งเป็นรูปแบบสำหรับผู้ปกครองและสำหรับเด็ก ให้เสร็จภายใน 3 วัน และแนวทางสุดท้าย การดูแลคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นมาหลังจากการเล่นเกม หากมีการซื้อไอเทม ซึ่งจะต้องมีการเตือนผู้เล่นให้เข้าใจ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีถูกเรียกเก็บค่าบริการมากกว่าปกติ หรือบิล ช็อก ซึ่งการหารือดังกล่าว ผู้ให้บริการพร้อมให้ความร่วมมือกับสำนักงาน กสทช. เป็นอย่างดี
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (8/10/2016 9:26:21 AM)