เลขาธิการ กสทช. ย้ำผู้ประกอบการดิจิตอลทีวีนำเอกสารค่า Must Carry ขอรับเงินคืนได้แล้ว มีผลย้อนหลัง 20 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไป ขณะที่บอร์ด กสท. เห็นชอบรับคืนคลื่น 1 ปณ. จำนวน 8 สถานี

     นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้ทำหนังสือแจ้งผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล (ดิจิตอลทีวี) ทุกช่อง ให้นำหลักฐานค่าใช้จ่าย Must Carry มาขอรับเงินคืน โดยจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2559 เป็นต้นไปจนกว่าการเจรจาค่าใช้จ่ายระหว่างสำนักงาน กสทช. กับบริษัทผู้ให้บริการดาวเทียมจะแล้วเสร็จ ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งตามมาตรา 44 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการของผู้ประกอบการดิจิตอลทีวี ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดยื่นขอรับเงินดังกล่าวคืน มีเพียงโทรศัพท์สอบถามขั้นตอนการดำเนินการ สำนักงาน กสทช. จึงขอเรียนว่า ผู้ประกอบการสามารถติดต่อมายังสำนักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อรับเงินคืนเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือสอบถามมายังหมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-7454
     นอกจากนี้ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ครั้งที่ 6/2560 ได้มีการพิจารณาเรื่อง การส่งคืนคลื่นความถี่ในกิจการวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียง 1 ปณ. ที่ได้รับโอนมาจากกรมไปรษณีย์โทรเลข และสำนักงาน กทช. จำนวน 8 สถานี ได้แก่ 1. สถานีวิทยุ FM 102 MHz อุบลราชธานี 2. สถานีวิทยุ FM 99 MHz อุดรธานี 3. สถานีวิทยุ FM 89 MHz ภูเก็ต 4. สถานีวิทยุ AM 765 kHz ลำปาง 5. สถานีวิทยุ AM 1089 kHz อุดรธานี 6. สถานีวิทยุ AM 1089 kHz หลักสี่ 7. สถานีวิทยุ AM 1593 kHz บุรีรัมย์ และ 8. สถานีวิทยุ AM 1089 kHz ตาก เพื่อให้ กสทช. นำคลื่นดังกล่าวไปปรับปรุงและจัดสรรใหม่ ซึ่งที่ประชุม กสท. ก็ได้เห็นชอบให้นำเรื่องนี้เสนอต่อที่ประชุม กสทช. ต่อไป
-------

Create by  -   (2/21/2017 3:18:44 PM)