“เอดับบลิวเอ็น” ยืนยันราคาการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ที่ 75,654 ล้านบาท

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2559) พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) กล่าวว่า การประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz ในครั้งนี้ เริ่มต้นการประมูลตั้งแต่เวลา 09.30น. และได้สิ้นสุดลงในเวลา 10.05 น. ผู้ชนะการประมูลได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ที่เคาะยืนยันราคาที่ 75,654 ล้านบาท
    พ.อ. ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม (ประธาน กทค.) กล่าวว่า ผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz (895 – 905 MHz / 940 – 950 MHz) ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2559 เรื่อง การประมูลคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม โดยมีรอบการประมูลจำนวน 2 รอบ ผู้ชนะการประมูล ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ยืนยันราคาประมูลเป็นเงิน 75,654 ล้านบาท
    คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมจึงขอประกาศผลการประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 895 – 905 MHz / 940 – 950 MHz และขอประกาศให้การประมูลคลื่นความถี่ครั้งนี้สิ้นสุดลง
    นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ขั้นตอนต่อจากนี้คณะกรรมการธรรมาภิบาลการประมูลคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคมย่าน 900 MHz จะมีการประชุม ก่อนที่ กทค. จะประชุมรับรองผลการประมูลอย่างเป็นทางการ และสำนักงาน กสทช. จะประกาศผลการประมูลอย่างเป็นทางการภายในวันนี้ จากนั้น กสทช. จะออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สามให้แก่ผู้ชนะการประมูลได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาตอย่างครบถ้วน ถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประมูล
    กสทช. มุ่งมั่นในการจัดการประมูลคลื่นความถี่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการทางโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพทั้ง โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนและรัฐเป็นหลัก รวมทั้งสร้างการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของไทย

Create by  - 2fellows  admin (6/7/2016 12:20:02 PM)