สำนักงาน กสทช. ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการในการเข้าถึงการสื่อสาร สนับสนุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สวทช. และมูลนิธิคนตาบอดไทย ผ่านกองทุน กทปส. วงเงินกว่า 570 ล้านบาท

สำนักงาน กสทช. ร่วมกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (Thai Telecommunication Relay Service: TTRS) ภายใต้แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) กรอบวงเงินงบประมาณ 478,095,475 บาท เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้พิการให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับมูลนิธิคนตาบอดไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมโดยได้รับการสนับสนุนจาก กทปส. กรอบวงเงินจำนวน 92,301,745 บาท เพื่อพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารเฉพาะทางสำหรับคนตาบอดให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เหมือนคนทั่วไป

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและจัดให้มีระบบการติดต่อสื่อสารเฉพาะทางสำหรับคนพิการให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เหมือนคนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อสื่อสารของผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูดที่ต้องใช้ภาษามือและข้อความตัวอักษรผ่านทางล่ามภาษามือเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร สำนักงาน กสทช. จึงได้มีการพัฒนาระบบการสื่อสารจำนวน 9 ช่องทาง โดยนำเอาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มาใช้เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูดกับคนทั่วไปให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดย สวทช. จะให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารได้ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนการดำเนินงานโครงการ โดยคำนึงถึงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมามีจำนวนสมาชิก (Unique Users) จำนวน 47,579 คน มีจำนวนครั้งในการเข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น 704,756 ครั้ง

สำหรับความร่วมมือกับมูลนิธิคนตาบอดไทย ได้แก่ ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์ (Print disability) ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม ประกอบไปด้วย 4 บริการหลัก ได้แก่ บริการที่ 1 บริการสายด่วนข่าวสารความรู้ 1414 ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ 510 คู่สาย บริการที่ 2 Tab2Read บริการอ่านหนังสือเสียงในระบบเดซี่ออนไลน์ เป็นการนำหนังสือเสียงในระบบเดซี่ มาให้รับฟังออนไลน์ผ่านทาง  www.tab2read.com และแอปพลิเคชัน Tab2Read บริการที่ 3 Tab Radio วิทยุบริการการอ่าน โดยนำเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดมานำเสนอในรูปแบบของรายการวิทยุ ออกอากาศผ่านทาง www.radio.tab.or.th สายด่วน 1414 และแอปพลิเคชัน Tab2Read  และบริการที่ 4 บริการเสียงบรรยายภาพ (Audio Description : AD) เป็นการใช้เสียงบรรยายเพิ่มเติมสำหรับรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการจัดแสดงต่างๆ เพื่อให้คนตาบอดได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น โดยการดำเนินงานในระยะที่ผ่านมามีจำนวนครั้งในการเข้าใช้บริการกว่า 300,000  ครั้งต่อเดือน มีหนังสือเสียงเดซี่ในระบบจำนวน 20,000 ชั่วโมง ผลิตรายการวิทยุ 11,497 ชั่วโมง และผลิตบริการเสียงบรรยายภาพจำนวน 78 ชั่วโมง.

Create by  - เขมอัคคนิจ  ศศิลาวัณย์ (12/3/2018 4:34:51 PM)