Date of Record : Wednesday, March 29, 2017

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจ้างดำเนินการโครงการจัดทำสารานุกรมการสื่อสาร ของประเทศไทย

Category : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • ประกาศการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาจ้างดำเนินการโครงการจัดทำสารานุกรมการสื่อสาร-ของประเทศไทย.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/29/2017 3:27:14 PM)

    Link อื่นๆ