Date of Record : Wednesday, March 29, 2017

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำข้อมูลตลาดโทรคมนาคมในระบบค้าปลีกค้าส่งและสิทธิการใช้งานฐานข้อมูลบริการเคลื่อนที่

Category : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • ประกวดราคาจ้างจัดทำข้อมูลตลาดโทรคมนาคมในระบบค้าปลีกค้าส่งและสิทธิการใช้งานฐานข้อมูลบริการเคลื่อนที่.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/29/2017 9:50:29 AM)

    Link อื่นๆ