Date of Record : Tuesday, January 31, 2017

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์สำหรับประชุมทางไกลของ สำนักงาน กสทช. (เพิ่มเติม)

Category : ประกวดราคา

Sub Category : ประกวดราคา

ดาวน์โหลด

  • ประกาศสำนักงาน-กสทช-เรื่อง-ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์.pdf

Create by  -   (1/31/2017 3:28:19 PM)

    Link อื่นๆ