Date of Record : Wednesday, July 15, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำสื่อเพื่อวิเคราะห์ช่องโทรทัศน์ดิจิตอลเพื่อการศึกษาและสถานการณ์โทรทัศน์ในปัจจุบันในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-pdf-(1).pdf

Create by  -   (7/15/2020 4:08:16 PM)

    Link อื่นๆ