Date of Record : Thursday, July 16, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลโฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

Create by  -   (7/16/2020 5:17:11 PM)

    Link อื่นๆ