Date of Record : Wednesday, June 10, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ กสทช. และสำนักงาน กสทช. ผ่านนิตยสาร SM Magazine โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ-จ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฯ-ผ่านนิตยสาร-SM-Magazine.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (6/10/2020 5:28:49 PM)

    Link อื่นๆ