Date of Record : Friday, June 5, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานควบคุมอุปกรณ์ Wireless Access Point จำนวน 80 Licenses โดยวิธีคัดเลือก

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้เสนอราคาซื้อสิทธิ์การใช้งานควบคุมอุปกรณ์-Wireless-Access-Point-จำนวน-80-Licenses.pdf

Create by  - Meta  Chanlafa (6/5/2020 11:22:23 AM)

    Link อื่นๆ