Date of Record : Monday, July 20, 2020

Purchase Name : ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษาโครงการมาตรฐานการสื่อข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง โดยวิธีคัดเลือก

Category : ประกาศผู้ชนะ

ดาวน์โหลด

  • ประกาศผู้ชนะฯ.pdf

Create by  -   (7/20/2020 4:35:48 PM)

    Link อื่นๆ